Kamera on-line

IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 RPO WO 2007-2013 (25.04.2013)

 Zestaw logo LPI

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:
1.       Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
§         budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
§         zakup lub modernizacja urządzeń.
2.       Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3.       Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 
Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
  • 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku.
Do udziału w konkursie w terminie od 13.05.2013 r. do 27.05.2013 r. zaprasza się:
1.       Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
2.       Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
3.       Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
4.       Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych7, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
5.       Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
6.       Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
7.       Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki8.
8.       Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;l
  • istem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
w
Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
  • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych;
  • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 %;
  • pomoc na szkolenia – 25 %;
  • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 %.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
  • od 250 tys. do 3 mln PLN
 
×

Zapisz się do newslettera