Kamera on-line

Znamy termin naboru wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG (18.04.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 18 kwietnia do 6 maja 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.
 
Tabela naboru wniosków

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Programu Innowacyjna Gospodarka
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP

w terminie: od 18 kwietnia do 6 maja 2013 r.,
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków.
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków na stronie PARP zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym Biznes Planem należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowania, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami paragrafem 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
 
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli – w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Kryteria wyboru projektów:
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 600 000 złotych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 euro.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 229 587 568,00 zł.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stroniePARP
Wzór umowy o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stronie PARP
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
1.         Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest.
2.         Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
3.         Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
4.         Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Ważne informacje:
Polecamy sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, znajdującą się na stronie web.gov.pl
Linki:
Szczegółowe informacje dostępne na stroniePARP

 
 
×

Zapisz się do newslettera