Kamera on-line

Ruszył nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (07.05.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 6 do 17 maja 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
od 6 maja do 17 maja 2013 r. (do godz. 16.30)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowanie, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami paragrafu 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia:
1.       nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:
o        uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
o        rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
2.       po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:
o        uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
o        rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.
Kryteria wyboru projektów:
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Budżet działania wynosi 385 635 294,00 euro.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi:
  • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej, w sekcji "kto może składać wnioski", w pkt 1: 58 286 720,00 zł;
  • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej, w sekcji "kto moze składać wnioski", w pkt 2: 43 715 040,00 zł.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stronie PARP
Wzór umowy o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stronie PARP
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
1.       Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.       Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (Wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
3.       Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem instytucji, która przekazała Wnioskodawcy pismo o negatywnym wyniku wniosku o dofinansowanie projektu.
4.       Od negatywnego wyniku rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5.       Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2,69 MB)
Ważne informacje:
Polecamy sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, znajdującą się na stronie PARP
Linki:
Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Działaniu 8.1 PO IG.
Pełna dokumentacja na stronie PARP

×

Zapisz się do newslettera