Kamera on-line

Konkurs projektów w ramach poddziałania 6.5.2 POIG (21.01.2013)

 Zestaw logo LPI

Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 6.5.2 – „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na udział w branżowym programie promocji dla branży stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu (kliknij tutaj) od dnia 18 stycznia 2013 r. do dnia 7 lutego 2013 r. bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji, w poniedziałki w godz. 08.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15–16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:
 
Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem konkurs w ramach poddziałania 6.5.2 POIG
 
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentu w kancelarii MG.
 
Celem poddziałania 6.5.2 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.   
 Uruchamiany konkurs dotyczy dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie promocji dla branży stolarki okiennej i drzwiowej (kliknij tutaj).
 Umowa na realizację branżowego programu promocji branży stolarki okiennej i drzwiowej została zawarta w dniu 11 maja 2012 r. Wnioskodawca składa do organizatora branżowego programu promocji dla branży stolarki okiennej i drzwiowej deklarację uczestnictwa w tym programie.
 Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi 6.000.000,00 PLN*.
Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.
 O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy spełniający kryteria wyboru projektów (kliknij tutaj) określone dla poddziałania 6.5.2.
 
Dokumenty dla Wnioskodawców  - Wzór wniosku o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Wzór umowy o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji (kliknij tutaj).
 
 Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przesłania przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 
Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest.
Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: .
 
×

Zapisz się do newslettera