Kamera on-line

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 2.2 Programu Infrastruktura i Środowisko (22.01.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r. Minister Środowiska jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. 

Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich,
Programu Infrastruktura i Środowisko
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
Wnioski należy składać w terminie
od 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r.
(w godzinach 9.00–15.00)

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 lutego 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków: 
Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
  • właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.
Sposób składania wniosków: 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 2.2 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla Działania 2.2 w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ w dniu 16 sierpnia 2012 r.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach Działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013 wynosi 17,5 mln euro z Funduszu Spójności.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.
Linki:  
Więcej informacji znajduje się
na stronie Instytucji Pośredniczącej

 
×

Zapisz się do newslettera