Kamera on-line

Ruszył nabór do działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion PO IG (05.02.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 28 stycznia do 8 marca 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
W ramach działania będą się kwalifikowały projekty Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach
  • domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
W konkursie mogą brać udział:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15%) nie będzie już wymagany.

Wnioski będą przyjmowane od 29 stycznia 2013 r. do 8 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5Bsection_id%5D=24¶ms%5Bcategory_id%5D=207

 
Źródło: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=6489
×

Zapisz się do newslettera