Kamera on-line

Znamy termin naboru do Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (05.02.2013)

Zestaw logo LPI

W terminie od 14 do 28 lutego 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 14 do 28 lutego 2013 r.
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
 • Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Projekty w zakresie:
1.       Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
o        budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
o        zakup lub modernizacja urządzeń.
2.       Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3.       Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
 • 40. energia odnawialna: słoneczna;
 • 41. energia odnawialna: biomasa;
 • 42. energia odnawialna: geotermiczna.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2014 roku.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
 • pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
od 250 tys. do 3 mln zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
W ramach kategorii interwencji:
40. energia odnawialna: słoneczna - 1 591 121,76 zł
41. energia odnawialna: biomasa - 637 833,44 zł
42. energia odnawialna: geotermiczna - 960 211,77 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013" i dostepny jest na stronie rpo.opolskie.pl/rpo  
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Wzór umowy o dofinasowanie dostępny jest
na stronie rpo.opolskie.pl/rpo  
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   
W dniach od 11 do 15 lutego 2013 r. będą prowadzone konsultacje w ramach w/w działania.
Szczegółowe informacje na stronie rpo.opolskie.pl/rpo   
Wnioski przyjmowane są od godziny 7.30 do 15.30,
z tym że w ostatnim dniu naboru wnioski można składać wyłącznie do godziny 12.00.
Linki:  

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/III_nabor_4_3_RPOWO_30012013.aspx

×

Zapisz się do newslettera