Kamera on-line

Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL (14.02.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 13.02.2013r.. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Termin składania wniosków od dnia 13.02.2013r. do dnia 15.03.2013r.
 
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1.        Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:
·          dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a);
·          doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b);
·          programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (c);
·          dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych (d);
·          rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);
·          wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
·          wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
2.        Staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości równej 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu – dotyczy 1 i 2 typu projektów.
 
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 muszą być skierowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013  bezpośrednio do:
·        szkół oraz placówek w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty (instytucje i kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące;
·        uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
·        osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty.
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Poddziałania 9.1.2 będzie prowadzony od 13.02.2013r. do 15.03.2013r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
×

Zapisz się do newslettera