Kamera on-line

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko (12.03.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Tabela naboru wniosków
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Programu Infrastruktura i Środowisko
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
Wnioski należy składać w terminie 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r.
w godzinach 9.00-15.00. 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 27 maja 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków. 
Miejsce składania wniosków: 
Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie; Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
  • właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.
Sposób składania wniosków: 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 2.1 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.).
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 30 stycznia 2013 r.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej 
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.
Ważne informacje:   
Termin składania wniosków może ulec zmianie.
Linki:  
Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej 

×

Zapisz się do newslettera