Kamera on-line

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.4 POIG (12.03.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 11 marca do 5 kwietnia 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", Programu Innowacyjna Gospodarka.

Tabela naboru wniosków
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,
Programu Innowacyjna Gospodarka
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
11 marca 2013 r. - 5 kwietnia 2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej.

Czas oceny poszczególnych wniosków może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych dokumentów.
Miejsce składania wniosków: 
Wnioski o dofinansowanie dla Działania 8.4, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na elektronicznym formularzu wniosków umieszczonym na platformie ePUAP  (decyduje data wpływu wniosku do WWPE uwierzytelniona datą wytworzenia urzędowego poświadczenia przedłożenia - UPP).
Sposób składania wniosków: 
Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
  • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania,
  • być sporządzony w języku polskim,
  • być złożony na elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonym na platformie ePUAP
  • Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe non-profit.

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu została opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Maksymalna wysokość wsparcia, o jakie może ubiegać się Wnioskodawca, jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka  2007-2013.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.
Kryteria wyboru projektów:
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie stronie WWPE
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania wynosi 85 proc.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w I rundzie 2013 wynosi: 
15 550 356,15  euro
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Dokumentacja dostępna na stronie WWPE
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Dokumentacja dostępna na stronie WWPE
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Ważne informacje:   
Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Informatyzacji
Linki:  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie WWPE

 
×

Zapisz się do newslettera