Kamera on-line

Ogłoszenie o VI naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013 (10.04.2013)

 Zestaw logo LPI

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących:
Inwestycji, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów oraz branżowych centrów biznesu) na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym, tj.:
 • Budowy, przebudowy i remontu1 obiektów instytucji otoczenia biznesu;
 • Zagospodarowania terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
 • Zakupu urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30.06.2015 r.

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu wynosi w łącznej kwocie 2 352 941,18 Euro2, w tym 2 000 000,00 Euro3 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz maksymalnie 352 941,18 Euro4 , pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się następującą kwotę: 235 294,12 Euro5, w tym 200 000,00 Euro6, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 35 294,12 Euro7, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 16.04.2013 r. do 30.04.2013 r. zaprasza się:

Typ I: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
 • przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji.
w zakresie:
 • inkubatorów przedsiębiorczości;
 • inkubatorów technologicznych;
 • parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych;
 • centrów technologicznych, centrów transferu technologii;
 • centrów zarządzania innowacjami;
 • stref biznesu;
 • sieci wsparcia przedsiębiorczości.
Typ II: Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
 • przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
 • osobiście lub przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce

w
Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
 
 
×

Zapisz się do newslettera