Kamera on-line

Nabór wniosków do Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007 - 2013 (04.09.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 18 września do 2 października 2013 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu będzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 
 Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 18 września do 2 października 2013 r.
Miejsce składania wniosków: 
Dział Przyjmowania i Oceny Projektów
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1a, Opole (II piętro)
Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (doręczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
 • MSP;
 • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.       Realizacja nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
o        inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
§         utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
§         rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
§         dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
§         zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
o        nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
2.       W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
o        wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
o        zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
o        utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.
Zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT
w ośrodkach badawczych).
W ramach kategorii interwencji 04 dopuszcza się do realizacji projekty polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak
i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2014 roku.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
 • 50 proc. w sektorze transportu;
 • 60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
 • 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 • W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. zł do 1,3 mln zł,
 • W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,3 mln zł,
 • W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,1 mln zł,
 • Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
7 101 956,61 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór wniosku o dofiansowanie stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 dostępnego na stronie rpo.opolskie.pl 
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Wzór umowy o dofinasowanie dostępny jest na stronie rpo.opolskie.pl  
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Środki odwoławcze zostały zawarte w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 5, które są dostępne na stronie rpo.opolskie.pl 
Linki:  
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  

 
 
×

Zapisz się do newslettera