Kamera on-line

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów (09.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad przypomina o trwającym na obszarze Euroregionu Pradziad/Praděd ciągłym naborze wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów. Jedynie wnioski, które zostaną złożone do 18.09.2013r. do godz. 15.00, będą rozpatrywane na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) 27 listopada 2013r.

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów posiadające efekt transgraniczny mogą być składane przez kwalifikowalnych Wnioskodawców non profit,  posiadających osobowość prawną (tj. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, służby celne, centra zarządzania kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Państwowe Gospodarstwa Leśne, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, szkoły wyższe, instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, Izby Przemysłowo – Handlowe, izby gospodarcze i rolne, izby turystyczne, agencje rozwoju, organizacje pozarządowe i inne). Ograniczenie terytorialne siedziby partnerów: gminy Euroregionu Pradziad, tj. po polskiej stronie powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, grodzki Opole.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, składane osobiście lub drogą pocztową (decyduje data doręczenia) w Biurze Euroregionu Pradziad, ul. Klasztorna 4 w Prudniku.
 
Złożony wniosek projektowy będzie wersją drukowaną aplikacji Benefit 7, która powinna zostać przygotowana w 3 egzemplarzach, z czego 1 musi mieć charakter oryginału. Wszystkie egzemplarze muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki. Formularze wniosków projektowych, Wytyczne dla Wnioskodawców oraz inne informacje dotyczące Funduszu Mikroprojektów zamieszczone są na stronach internetowych Euroregionu w zakładce Fundusz Mikroprojektów dział POWT 2007-2013.
×

Zapisz się do newslettera