Kamera on-line

III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.2 RPO WO 2007-2013 (31.05.2013)

 Zestaw logo LPI

Zarząd Województwa Opolskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


ogłosił w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny III nabór wniosków
o dofinansowanie projektów dotyczących:

Realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28.02.2015 r.

Wartość dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publicznywynosi w łącznej kwocie 1 002 806,63 Euro 1 , pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w tym na procedurę odwoławczą 100 280,66 Euro2 , pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do udziału w konkursie w terminie od 17.06.2013 r. do 01.07.2013 r. zaprasza się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
  • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
  • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystyczne.
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
  • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85%;
  • Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100%.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
  • projekty promocyjne o oddziaływaniu ponadregionalnym - od 500 tys.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1278
×

Zapisz się do newslettera