Kamera on-line

Nabór wniosków do Działania 6.1 POIG (18.07.2013)

Zestaw logo LPI
 
Od 15 do 31 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.
 
 
 Działanie 6.1 Paszport do eksportu,
Programu Innowacyjna Gospodarka
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
w terminie od 15 do 31 lipca 2013 r.
(w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30)
Instytucja Wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 lipca 2013 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 proc. alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej.

Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP . Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków: 
dokładna nazwa instytucji, adres, ewentualnie nr pokoju,tel., e-mail, nazwisko osoby udzielającej informacji
Sposób składania wniosków: 
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków  zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. Rejestracji wniosku można dokonać do godziny 16.30 ostatniego dnia konkursu.

Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 3 dni roboczych po dniu zarejestrowania.

Podpisanie wniosku oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:
1.       mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 proc., oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60 proc.,

b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo,
2.       mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.
Kryteria wyboru projektów:
 Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie PARP
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Działania 6.1 POIG zostały określone w § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.) dostępnego na stronie PARP

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:
1.       pkt 1-9, nie może przekroczyć 75 proc. tych wydatków;
2.       pkt 10, nie może przekroczyć 80 proc. tych wydatków.
Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:
1.       pkt 1-9, nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
2.       pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Budżet Działania wynosi 93 966 861,00 euro.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór wniosku dostępny na stronie PARP
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Wzór umowy dostępny na stronie PARP
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
1.       Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.       Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
3.       Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
4.       Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
5.       Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała Wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (RIF).
6.       Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG.
7.       Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej Wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Linki:  
Ogłoszenie o naborze dostępne na stronie PARP
 
 
×

Zapisz się do newslettera