Kamera on-line

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.1.1, Programu Kapitał Ludzki (05.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 4 lipca 2013 r. do 4 września 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Programu  Kapitał Ludzki.

 
Działanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Program Kapitał Ludzki
 Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
Od 4 lipca 2013 r. do 4 września 2013 r.
Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
IV kwartał 2013 r., miejsce publikacji wyników – strona internetowa NCBR
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Dział Rozwoju Kadry Naukowej,
ul. Nowogrodzka 47 A,
02-695 Warszawa.
Sposób składania wniosków: 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do miejsca przyjmowania wniosków.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna, i/lub uczelnia niepubliczna i/lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk i/lub instytut badawczy.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.        przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
o        projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,
o        projekt może obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów stacjonarnych; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych,
o        przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych specjalności na tychże kierunkach, modyfikację programu   i sposobu kształcenia,
o        otwierane w ramach projektu kierunki studiów stacjonarnych, stacjonarne studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, których nie było w ofercie edukacyjnej uczelni  przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu.
2.        rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)
o        komponent dotyczy organizacji przez uczelnię specjalistycznych kursów i szkoleń, których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpisuje się w założenia programu rozwoju uczelni.
3.        podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia poprzez m.in.:
o        stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia,
o        organizację specjalistycznych kursów językowych dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku obcym.
4.        organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)
o        komponent ten obejmuje staże i szkolenia przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej, szczególnie na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów stacjonarnych i specjalnościach.
5.        stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki:
o        stypendia mają charakter naukowy,
o        są one przyznawane i rozliczane zgodnie z istniejącym w danej uczelni regulaminem przyznawania stypendiów naukowych,
o        wysokość stypendium powinna być ustalana na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni.
6.        projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy.
7.        rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki:
o        zajęcia mogą być prowadzone na I roku lub w trakcie całego toku studiów stacjonarnych, w zależności od specyfiki kierunku i możliwości organizacyjnych danej uczelni,
o        prowadzenie zajęć może rozpocząć się przed inauguracją roku akademickiego, ale jedynie w odniesieniu do osób posiadających świadectwa maturalne,
o        ostatecznymi odbiorcami wsparcia (grupa docelową) powinni być studenci stacjonarni uczelni (wnioskodawcy) lub partnera/partnerów projektu (w przypadku projektu partnerskiego z inną/ymi uczelnią/ami),
8.        opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy)
• projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kształcenia na odległość.
9.        współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców 
w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny)
• organizowanie staży, dla studentów stacjonarnych
i absolwentów danej uczelni,
• organizowanie praktyk, dla studentów stacjonarnych danej uczelni,
• organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców,
• udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania.
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria określone w dokumentacji konkursowej: formalne, dostępu, horyzontalne, merytoryczne, strategiczne
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
10 000 000 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
50 000 000 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy.
Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługują dwa środki odwoławcze: protest i odwołanie. Protest jest wnoszony do i rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą, zaś odwołanie jest wnoszone do i rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.
Ważne informacje:   
Wszystkie ważne informacje zawiera dokumentacja konkursowa
Linki:  

 
 
×

Zapisz się do newslettera