Kamera on-line

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG (22.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012  r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012., poz. 438, z późn. zm.),

ogłosiła II w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od  4  do  29 listopada 2013 r.  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30 Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)
 
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi  1 628 516 989 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi  500 000 000,00  PLN
 
Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:
  •  całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  •  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych
Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:
  •  na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
  •  na część doradczą – 1 milion złotych,
  •  na część szkoleniową – 1 milion złotych.
 
Regulamin przeprowadzania konkursu
pobierz plik (414kB)
Kryteria wyboru projektów pobierz plik (623kB)
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (1 035kB)
 
Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), udostępnionej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków najpóźniej w dniu zamknięcia naboru do godziny 16.30.00. Rejestracja wniosku po ww. godzinie nie będzie możliwa. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych) od dnia zarejestrowania, na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 6 Regulaminie przeprowadzania konkursu.
 
Termin poinformowania o wynikach konkursu
Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesiące od daty zamknięcia naboru wniosków.
 
Procedura odwoławcza

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.
4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (RIF).
6. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (
link).
7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (385kB)
Pełna dokumentacja dla Działania 4.4 (link)
 
×

Zapisz się do newslettera