Kamera on-line

Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (07.11.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 25 listopada do 5 grudnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.
  Tabela naboru wniosków
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 25 listopada do 5 grudnia 2013 r.
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa;
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego);
 • Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.        Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
o        budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
o        zakup lub modernizacja urządzeń.
2.        Budowa/modernizacja/wyposażenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3.        Zakup instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
Kryteria wyboru projektów:
Wnioski zostaną wybrane w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie www.rpo.opolskie.pl  oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 53.

Dokument dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną - 50 proc.;
 • pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
od 250 tys. do 3 mln zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
1 890 088,88 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór wniosku stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom II i znajduje się na stronie www.rpo.opolskie.pl  
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Wzory umów o dofinansowanie projektów dostępne są na stronie www.rpo.opolskie.pl  
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00
Linki:  
Ogłoszenie o naborze dostępne także na stronie www.rpo.opolskie.pl
 
 
×

Zapisz się do newslettera