Kamera on-line

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór II (09.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.), ogłosiła konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.
Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 
 
Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.
 
Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN.
 
Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi:
dolnośląskie – 358.006,99 PLN, kujawsko-pomorskie – 493.542,41 PLN, lubelskie – 621.981,11 PLN, lubuskie – 712.520,53 PLN, łódzkie – 721.927,74 PLN, małopolskie – 544.431,74 PLN, mazowieckie – 358.006,99 PLN, opolskie – 721.927,74 PLN, podkarpackie – 600.193,10 PLN, podlaskie – 721.927,74 PLN, pomorskie – 447.234,23 PLN, śląskie – 358.006,99 PLN, świętokrzyskie – 481.020,40 PLN, warmińsko-mazurskie – 631.340,10 PLN, wielkopolskie – 483.229,36 PLN, zachodniopomorskie – 534.087,34 PLN.
 
Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.
 
Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.
 
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony pod adresem www.csr.parp.gov.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, a następnie przekazać do PARP, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora Wniosków, w jeden spośród dwóch przedstawionych niżej sposobów (zgodnie z rozdziałem 10 Wytycznych dla Wnioskodawców):
  • w wersji papierowej – zarejestrowany w Generatorze wniosek o udzielenie wsparcia należy wydrukować i podpisać przez osobę/osoby upoważnione. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć do PARP na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego należy zachować dokument potwierdzający nadanie przesyłki na wypadek konieczności udokumentowania faktu dopełnienia tej formalności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Generator Wniosków (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego)
lub
  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał elektroniczny podpis z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany na ww. platformie. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP Wnioskodawca ma obowiązek załączyć w Generatorze Wniosków wersje elektroniczne wymaganych załączników (skan podpisanych dokumentów).
Do wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca ma obowiązek załączyć:
1)   Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. konieczne jest złożenie oświadczenia, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie tej ustawy.
2)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
3)   Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy – zgodnie z pkt. V.13 wniosku o udzielenie wsparcia).
4)   Upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek o udzielenie wsparcia – jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej do wniosku należy załączyć umowę tej spółki.
 
Dokumenty, w tym Wytyczne dla wnioskodawców i Regulamin komisji konkursowej dostępne są pod adresem: http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.
 
 
×

Zapisz się do newslettera