Kamera on-line

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2014 roku (09.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja WdrażającaDziałanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 412, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektóww ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” .
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
 
W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (dalej: „PO IG”) przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
 
Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
 
Zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie projektów w ramach Działania 8.2
(tj. podpisanie umowy o dofinansowanie) może być udzielane jedynie do dnia 30 czerwca 2014 r., natomiast ich realizacja (tj. złożenie wniosku o płatność  końcową) musi zakończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że nie będzie możliwości przedłużenia realizacji projektu, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy o dofinansowanie, poza wskazany termin.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
 
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli – w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.
 
Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 359 209 006,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 65 000 000,00 PLN.
 
Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, w tym w odniesieniu do kwot dofinansowania uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników sieci kontrahentów. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana, i zależy w pierwszej kolejności od wyboru trybu udzielania wsparcia dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a następnie może być uzależniona m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.
 
Regulamin przeprowadzania konkursupobierz plik (393kB)
Kryteria wyboru projektów pobierz plik (405kB)
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (484kB)
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie pobierz plik (557kB)
Sposób przygotowania i składania wniosków:
 
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony po dokonaniu pozytywnej walidacji.
 
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym Biznes Planem należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowania, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu oraz złożenie pozostałych załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu).
 
Termin poinformowania o wynikach konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.
 
Procedura odwoławcza:
1.       Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.       Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.
3.       Protest może wnieść Wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnej ocenie projektu.
4.       Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem instytucji, która przekazała Wnioskodawcy pismo o negatywnej ocenie projektu.
5.       Szczegółowe warunki wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
6.       Zgodnie z art. 30c i art. 30d ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu postępowania odwoławczego Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
 
×

Zapisz się do newslettera