Kamera on-line

Ogłoszenie o naborze do poddziałania 8.2.1 PO KL (08.01.2014)

 Zestaw logo LPI

20 grudnia 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór na składanie wniosków projektowych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2013 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyczyniające się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B + R z przedsiębiorcami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu województwa opolskiego.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1.        Staże i/lub szkolenia praktyczne dla:
§         pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
§         pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach.
2.        Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.
3.        Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
4.        Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.
 
Ze względu na konieczność terminowego rozliczenia i zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2015r.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 5 000 000,00 PLN
 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).
 
Alokacja finansowa obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu (250 000,00 PLN) z przeznaczeniem na podpisanie umów o dofinansowanie projektu, które w wyniku procedury odwoławczej zakwalifikują się do dofinansowania.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: od 20.12.2013r. do 30.01.2014r., w godzinach od 8.00 do 15.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Referat Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Piastowska 12, 45-082 Opole, pokój nr 16.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wnioski złożone po upływie terminu naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Przygotowane wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. dwa oryginały lub oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), wersję elektroniczną wniosku (na płycie CD/DVD) w formie pliku XML (ZIP PO KL) oraz PDF do każdego egzemplarza wniosku o dofinansowanie. Opis płyty CD/DVD musi zawierać: nazwę Wnioskodawcy oraz tytuł projektu.
 
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Referat Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Piastowska 12, 45 - 082 Opole (pokój nr 16) oraz na stronie internetowej www.pokl.opolskie.pl.
 
 
×

Zapisz się do newslettera