Kamera on-line

Ogłoszenie o VIII naborze naborze wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013

 Zestaw logo LPI

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
(z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny)
w ramach realizacji zadań powierzonych przez
Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiegoogłosiło

VIII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwacho dofinansowanie projektów w zakresie:
1.       Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
§         inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
§         utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
§         rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
§         dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
§         zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
§         nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
2.       W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
§         wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
§         zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
§         utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.


Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następujących kategorii interwencji:
· 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych),
· 06 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie / użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej przedsiębiorstw).
· 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.).
 
W ramach ww. kategorii interwencji dopuszcza się do realizacji projekty polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 roku.


W związku z faktem, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z późn. zm.) obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2014 roku, ostateczny termin podpisywania umów o dofinansowanie to 30 czerwca 2014 r. Biorąc powyższe pod uwagę, dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, muszą zostać dostarczone przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym wszystkie terminy, związane z dostarczeniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, wynikające z zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 56, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II jak również z Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 z dnia 1 kwietnia 2010 r. nie obowiązują w przedmiotowym naborze.
Wartość dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
wynosi w łącznej kwocie 1 662 173,78 Euro , w tym 1 412 847,71 Euro, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 249 326,07 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 10.02.2014 r. do 24.02.2014 r. zaprasza się:
 • MSP;
 • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • osobiście lub przez posłańca (doręczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
w
Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1a, Opole (II piętro)


Uwaga! w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I, II.

Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do OCRG w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie: www.ocrg.opolskie.pl i www.rpo.opolskie.pl.


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 50% w sektorze transportu;
  • 60% dla średnich przedsiębiorców;
  • 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
1.       W ramach kategorii interwencji 06,07:
§         W przypadku mikroprzedsiębiorstw – od 100 tys. do 1,5 mln PLN,
§         W przypadku pozostałych przedsiębiorstw – od 200 tys. do 1,5 mln PLN.
2.       W ramach kategorii interwencji 04:
§         W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. PLN do 1,0 mln PLN,
§         W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,0 mln PLN,
§         W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,0 mln PLN,
§         Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. PLN.
 
Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się:
 • w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu, o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WO 2007-2013, które dostępne są na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl / www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 56.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.
Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została szczegółowo opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 5, zamieszczonych na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl/ www.rpo.opolskie.pl.
Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl,/www.rpo.opolskie.pl a także pod numerem telefonu 077 403 36 60-61.
 
 
×

Zapisz się do newslettera