Kamera on-line

Nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2014 (23.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pełniący w województwie opolskim rolę IP2 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2014 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania  6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Przedmiotem konkursu jest wybrany typ projektu określony dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO Kapitał Ludzki przyczyniający się do promocji oraz wspierania inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służący rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że IP2 ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski.
Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:
1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
(w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
­ -        doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 
-      przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 
-    wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 /do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:
a)             finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub
b)             szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 23.01.2014 r. do dnia 21.02.2014 r.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów
 

Ogółem:
9 680 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS:
8 228 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe krajowe:
1 452 000,00 PLN

 
Wnioskodawca w ramach projektu udzieli co najmniej 60 dotacji, przy czym maksymalna wartość jednej dotacji wynosi 40 000,00 PLN.
 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 muszą być skierowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
–          osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 
Projekt jest w całości skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia/ nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18 – 30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku powyżej 50 roku życia i/lub osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 
×

Zapisz się do newslettera