Kamera on-line

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (28.02.2014)

Zestaw logo LPI
 
Od 27 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,  Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/8.1.1/2014.

 

 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
Od 27 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl
Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.
Miejsce składania wniosków: 
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00 – 12.00
na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).
Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.
Sposób składania wniosków: 
Osobiście, kurierem lub pocztą.
Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz podmioty wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012r., poz. 769).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).
Minimalna kwota dofinansowania projektu:
50 000 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
3 800 000 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 
Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl
Wzór umowy o dofinansowanie:  
Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2014 r.
Ważne informacje:   
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15,
strona internetowa: www.opole.roefs.pl );
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS
(adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754,
e-mail: ,  
strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl ).

Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów do współpracy ponadnarodowej, horyzontalnego doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela:
Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich – (adres siedziby ośrodka: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 378 31 00, fax: 22 201 97 25,
e-mail:  strona internetowa: www.kiw-pokl.org.pl ).
Linki:  

×

Zapisz się do newslettera