Kamera on-line

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (28.02.2014)

Zestaw logo LPI
 
Od 24 lutego do 31 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki.
 
Tabela naboru wniosków
 Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności,
Program Kapitał Ludzki,
konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.2/2014/S
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
w dni robocze w terminie od 24 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Miejsce składania wniosków: 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa.
Sposób składania wniosków: 
Wnioski można składać osobiście, wysłać kurierem bądź pocztą lub przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski: 
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów, których celem jest opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.
Kryteria wyboru projektów:
1.       kryteria ogólne:
o        kryteria formalne (ocena formalna);
o        kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
o        kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
2.       kryteria szczegółowe:
o        kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna)
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
100 proc.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Zgodnie z Planem Działania na lata 2013-2014 kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 13 mln złoty.
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa:
Szczegółowe informacje o zasadach konkursu znajdują się pod adresem www.parp.gov.pl  w zakładce Dofinansowanie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedura odwoławcza:
1.       Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
2.       Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
3.       Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
4.       Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ważne informacje:   
Pytania prosimy kierować na adres e-mail:  lub telefonicznie pod numerami: 22 432 89 91- 93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00
Linki:  
 
 
×

Zapisz się do newslettera