Kamera on-line

Wydział Komunikacji i Transportu G

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek  8.00-15.30
wtorek - piątek 7.00-14.30

 

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu


SPRAWDŹ STATUS DOKUMENTÓW

PRAWO JAZDY
DOWÓD REJESTRACYJNY


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA


 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów:


Rejestracja pojazdów
 

tel.: 77 40 52 735 – informacja    ( pokój nr 7, parter budynku Starostwa )
Irena Krzywicka
Ewa Szarek

tel.: 77 40 52 737    ( pokój nr 5, parter budynku Starostwa )
tel.: 77 40 52 738
tel.: 77 40 52 756

tel.: 77 40 52 763
fax: 77 47 23 950

Dorota Antonik
Agnieszka Furgała
Piotr Huziuk

Robert Krupa
Marlena Porańska
Malwina Romańczyk


Prawa jazdy
 

tel.: 77 40 52 736    ( pokój nr 9, parter budynku Starostwa )
tel.: 77 40 52 758
Małgorzata Medykowska
Ewelina Weiner
Patrycja Ignac


Transport, organizacja ruchu, OSK
 

tel.: 77 40 52 759    ( pokój nr 8, parter budynku Starostwa )
Stanisław Siemaszko
Paweł Zdon


Kierownik Wydziału
 

tel.: 77 40 52 734    ( pokój nr 8, parter budynku Starostwa )
Dariusz Strzelec 


Zastępca Kierownika Wydziału
 

tel.: 77 40 52 759    ( pokój nr 8, parter budynku Starostwa )
Stanisław Siemaszko


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 74/326/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r.:

 

Wydział Komunikacji i Transportu (KM)

§ 24. 1. Wydziałem Komunikacji i Transportu kieruje Kierownik przy pomocy jednego zastępcy.

2. Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

 1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 2. wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz           
  w określonym czasie,
 3. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 4. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 5. wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdu zaprzęgowego w hamulce,
 6. rejestracja pojazdów i czasowa rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdów,
 7. wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
 8. wydawanie i dokonywanie wpisów w kartach pojazdu,
 9. wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
 10. wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikujących pojazd oraz wydawanie decyzji na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej do pojazdu,
 11. kierowanie pojazdów na badania techniczne,
 12. wpisanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
 13. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 14. przyjmowanie i zwrot dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego,
 15. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 16. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 17. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 18. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
 19. wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście,
 20. wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 21. generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 22. wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy,
 23. przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu dokumentu, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
 24. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania,
 25. kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,
 26. przyjmowanie do depozytu prawa jazdy,
 27. przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 28. dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, przyśpieszonej, okresowej, uzupełniającej,
 29. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 30. wykonywanie orzeczeń sądowych,
 31. nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 32. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 33. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
 34. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,
 35. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
  w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 36. prowadzenie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców,
 37. prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców,
 38. dokonywanie wpisów i skreśleń instruktorów i wykładowców do ewidencji,
 39. wydawanie legitymacji instruktorom,
 40. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 41. wyznaczanie jednostki do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 42. wydawanie decyzji o ponoszeniu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,
 43. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 44. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
 45. przenoszenie uprawnień wynikających z udzielonej licencji i zezwolenia,
 46. przyjmowanie zawiadomień o wszelkich zmianach danych w wydanych licencjach                 
  i zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 47. wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
 48. wydawanie zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 1. odmowa wydania zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 2. dokonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
 1. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 2. wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego,
 3. opracowywanie projektów planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego,
 5. wydawanie, odmowa wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 6. ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 7. wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
 8. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 9. określenie przepisów porządkowych związanych z powiatowym transportem zbiorowym,
 10. określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w odniesieniu do transportu zbiorowego powiatowego,
 11. przygotowanie projektu cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Powiatu,
 12. kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 13. prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie,
 14. udostępnianie na żądanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień, oraz Szefów Obrony Cywilnej informacji, według posiadanej ewidencji o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych.