Kamera on-line

Wydział Organizacyjny

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
fax. 77 47 23 295
e-mail:


Sekretarz Powiatu, Kierownik Wydziału

 

tel. 77 40 52 729 (pokój 17, I piętro)

Beata Malajka

 

Sekretariat Starosty i Wicestarosty

tel. 77 40 52 720 (pokój 24, I piętro)

Joanna Gilewska


Kancelaria ogólna Starostwa

tel. 77 40 52 730 (pokój 27, I piętro)

Małgorzata Jakubiec

Maria Pytlik


Nieodpłatna pomoc prawna, archiwum Starostwa

tel. 77 40 52 750 (pokój 26, I piętro)

Justyna Majocha 


Obsługa administracyjna Zarządu

tel. 77 40 52 727 (pokój 16, I piętro)

Katarzyna Pocałuń

tel. 77 40 52 748  (pokój 16, I piętro)

Patrycja Palt


Obsługa Rady Powiatu i jej Komisji

tel. 77 40 52 739 (pokój 14, I piętro)

Anna Kramarz

Izabela Rabiej


Obsługa informatyczna Starostwa

tel.77 40 52 725 (pokój 33, II piętro)

Łukasz Grabowski

Piotr Łazaj


Obsługa organizacyjna

tel. 77 40 52 749 (pokój 18, I piętro)

Dorota Behr

Arkadiusz Hoffmann


Wydział Organizacyjny (OR)

Wydziałem Organizacyjnym kieruje Sekretarz, będący jednocześnie kierownikiem Wydziału Organizacyjnego, przy pomocy jednego zastępcy.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie zapewnienia organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 • opracowywanie i aktualizowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa, w tym Regulaminu Organizacyjnego oraz kontrolowanie przestrzegania ich zapisów,
 • koordynowanie przygotowywania projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, analiz
  i informacji na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady, posiedzenia Zarządu, dla potrzeb Starosty oraz organów nadzoru,
 • podejmowanie działań usprawniających organizację pracy Starostwa oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,
 • prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty,
 • prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez Powiat, w tym z organami administracji państwowej lub samorządowej oraz w zakresie realizacji zadań powiatu,
 • prowadzenie w SOD365 rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie,
 • prowadzenie w SOD365 rejestru wniosków o udostępnienie lub przetworzenie informacji publicznej kierowanych do Starostwa oraz nadzorowanie udzielania odpowiedzi na wnioski przez komórki merytoryczne,
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz przekazywanie ich komórkom organizacyjnym lub innym jednostkom do załatwiania według właściwości,
 • prowadzenie innych ewidencji, rejestrów i zbiorów niezastrzeżonych do właściwości pozostałych komórek organizacyjnych, wymaganych przepisami prawa,
 • koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz obsługa przyjęć interesantów w sprawach skarg, wniosków oraz interwencji kierowanych do Starosty i Wicestarosty,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją działalności lobbingowej,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją petycji,
 • koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym Powiatu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami.

 

W zakresie prowadzenia kancelarii ogólnej Starostwa:

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej w SOD365,
 • obsługa systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 • bieżąca obsługa centrali telefonicznej Starostwa w zakresie łączenia rozmów; udzielanie informacji.

 

W zakresie obsługi Sekretariatu Starosty i Wicestarosty:

 • prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty, w tym kalendarza spotkań,
 • bieżąca obsługa spotkań z udziałem Starosty i Wicestarosty,
 • organizacja i obsługa przyjęć interesantów.

 

W zakresie obsługi administracyjnej Zarządu:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu, przekazywanie ustaleń z Zarządu do realizacji według właściwości, a także sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem,
 • koordynowanie przygotowywania uchwał Zarządu,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru uchwał Zarządu oraz przekazywanie ich do realizacji właściwym adresatom,
 • prowadzenie rejestru decyzji, postanowień Zarządu,
 • prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Zarządu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

W zakresie obsługi Rady i jej komisji:

 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i komisji,
 • koordynowanie przygotowywania uchwał Rady,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji,
 • protokołowanie obrad Rady i komisji,
 • prowadzenie rejestrów:
  • uchwał Rady,
  • uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady,
  • interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • przekazywanie do realizacji: uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji, wniosków i zapytań radnych, skarg i wniosków wpływających do Rady, Zarządowi, Staroście lub właściwym jednostkom/komórkom organizacyjnym – według kompetencji oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 • koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje radnych,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz przekazywanie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze Powiatu, stanowionych przez Radę, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

W zakresie obsługi informatycznej:

 • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Starostwa,
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Starostwa,
 • kontrola oraz administrowanie infrastruktury teleinformatycznej Starostwa
 • współuczestniczenie w dokonywaniu zakupów (przygotowanie specyfikacji do przetargów) sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla Starostwa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Starostwa w zakresie:
  • ochrony przed złośliwym oprogramowaniem,
  • bezpiecznej konfiguracji zasobów sieciowych,
  • dostępu do internetu,
  • wirtualnych sieci prywatnych (VPN),
  • wykonywania, testowania oraz zabezpieczania kopii baz danych,
  • aktualizacji wszystkich systemów mających wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej Starostwa (oprogramowania dziedzinowe, systemu operacyjne, systemy wspomagające, firmware itp.),
  • kontrola/zarządzanie oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach pracowników,
  • kontrola/zarządzanie dostępu do zasobów sieciowych (dyski sieciowe, www, drukarki itp.) oraz pamięci masowych (USB itp.),
 • zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych (komputerów, serwerów, systemów wspomagających itp.) Starostwa poprzez:
  • zarządzanie systemem kontroli dostępów w pomieszczeniach, gwarantujących ciągłość działania infrastruktury teleinformatycznej oraz jego rozbudowa,
  • zarządzanie systemem kontroli warunków panujących w pomieszczeniach, gwarantujących ciągłość działania infrastruktury teleinformatycznej oraz jego rozbudowa,
  • zarządzanie systemem monitoringu w budynkach Starostwa oraz jego rozbudowa,
  • wskazywanie pracownikom Starostwa miejsca podłączenia zasobów niezbędnych do wykonywania codziennej pracy (komputer, monitor, drukarka, telefon itp.),
 • prowadzenie podstawowych prac serwisowych oraz przeprowadzanie konserwacji sprzętu komputerowego,
 • zarządzanie oprogramowaniem oraz nadzór nad przestrzeganiem prawa autorskiego, licencji i ochrony danych osobowych,
 • kontrola oraz nadzór nad dostępem do sieci LAN/WAN, VPN oraz do systemów dziedzinowych,
 • nadzór w zakresie administracyjnym nad oficjalną stroną internetową Starostwa oraz Biuletynem Informacji Publicznej,
 • administrowanie systemem EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • publikowanie aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwo Opolskiego,
 • administrowanie systemem kont pocztowych pracowników i radnych, w tym dokonywanie odpowiednich przekierowań w przypadku zastępstw lub nieobecności pracowników,
 • wspomaganie w tworzeniu i wysyłaniu elektronicznych sprawozdań do GUS, RIO, Urzędu Skarbowego (MF), ZUS.

 

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:

 • powierzanie punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • ustalanie zasad współpracy z gminami na terenie powiatu w sprawie tworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • współpraca z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych w sprawie określenia zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby upoważnione,
 • obsługa systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • kontrolowanie wykonania umowy przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich i organizacje pozarządowe udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie powiatu,
 • analizowanie opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy prawnej,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji zbiorczej o wykonaniu zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na obszarze powiatu,
 • upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu,
 • sporządzanie, aktualizacja i udostępnianie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.
×

Zapisz się do newslettera