Kamera on-line

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji został połączony z Powiatowym Zarządem Oświaty i otrzymał nazwę: Powiatowy Zespół Oświaty.  Z wydziału wydzielono promocję powiatu w wyniku czego powstał Wydział Promocji Starostwa Powiatowego, który mieści się w pokoju nr 38 przy Placu Wolności 13.

Oświata:
tel. (077) 472 31 75
fax. (077) 484 94 16

e-mail:
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle  

Formularze oraz karty usług:

Wykazy klubów sportowych i stowarzyszeń:

Druki dot. współorganizacji przedsięwzięć z dziedziny promocji Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego:

 

2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1)     tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
2)     ustalanie kierunków kształcenia zawodowego,
3)     nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:
a)      prawidłowości dysponowania przyznanymi szkołom lub placówkom środkami budżetowymi, środkami dodatkowo pozyskanymi oraz gospodarowanie mieniem,
b)     przestrzegania obowiązujących przepisów dot. bhp pracowników i uczniów,
c)      przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy szkoły/placówki oświatowo-wychowawczej,
4)     przygotowywanie zbiorczego Planu Dochodów i Wydatków w dziale Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza,
5)     organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,
6)     organizowanie egzaminów na nauczyciela mianowanego,
7)     ocenianie pracy dyrektorów, wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów,
8)     zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej formy kształcenia w szkole prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski lub inny powiat,
9)     współpraca z dyrektorami szkół w zakresie indywidualnego nauczania uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
10)kierowanie uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
11)prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
12)nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
13)naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych,
14)przejmowanie dokumentów likwidowanej szkoły,
15)ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej,
16)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i rejestru stowarzyszeń sportowych,
17)nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Powiatu,
18)realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,
19)realizacja zadań związanych z Biblioteką Powiatową,
20)opracowanie programu opieki nad zabytkami,
21)ustanowienie społecznego opiekuna zabytków i prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
22)występowanie z wnioskami o odznakę „za opiekę nad zabytkami”,
23)ustalanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych,
24)organizacja obchodów świat i uroczystości państwowych,
25)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji kalendarza imprez,
26)organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,
27)podejmowanie szeregu działań z zakresu promocji Powiatu, a w szczególności:
a)      przyjmowanie delegacji zagranicznych i krajowych,
b)     współpraca z lokalnymi mediami,
c)      obsługa internetowej strony Powiatu,
d)     opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,
28)przygotowanie zbiorczego Planu Dochodów i Wydatków w zakresie ochrony dóbr kultury i promocji Powiatu.

 

×

Zapisz się do newslettera