Kamera on-line

Audyt Wewnętrzny

Justyna Wysocka
 

tel. (77) 483 70 03 ( pokój nr. 13, I piętro )
 

e-mail: 
e-mail: Plac Wolności 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

DOCKwestionariusz oceny kontroli zarządczej w roku 2010.doc (125,00KB)
DOCOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.doc (53,50KB)

Audyt Wewnętrzny

1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które Starosta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystośc i jawności.

3. Do zakresu działania audytora należy w szczególności:
1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
2) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
3) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
4) analiza sprawozdań z kontroli prowadzonych przez wydziały Starostwa,
5) opracowywanie ocen przebiegu i skuteczności kontroli przeprowadzanych przez wydziały Starostwa,
6) identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki,
7) składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam, gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dot. poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze.

 

Załączniki:

JPEGzarządzenie audyt (156,97KB)
DOCRegulamin przeprowadzania audytu (155,50KB)
PDFKomunikat MF w spr. ogłoszenia standardów audytu (15,06KB)
PDFStandardy audytu wewnętrznego (163,82KB)
PDFKodeks etyki audytora wewnętrznego (121,38KB)

 

×

Zapisz się do newslettera