Kamera on-line

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Aleksandra Niemiec
 

tel. (77) 483 70 03 (  I piętro, pokój 13 )

e-mail: Plac Wolności 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle


Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli należy w szczególności:
1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej w wydziałach Starostwa,
2) prowadzenie bieżącej, doraźnej, problemowej, kompleksowej i sprawdzającej kontroli wydziałów Starostwa oraz podległych jednostek  organizacyjnych,
3) sprawowanie funkcji koordynacyjnej kontroli wykonywanych przez wydziały Starostwa,
4) na polecenie Starosty – kontrola posiadania przez jednostki organizacyjne wymaganych wewnętrznych aktów normatywnych, dostosowanych do aktualnych wymogów prawnych,
5) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków wydziałów Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych,
6) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
7) prowadzenie gospodarki finansowej i stosowanie procedur, o których mowa w pkt 5,
8) sporządzanie zbiorczych planów kontroli Starostwa oraz informacji o niezrealizowanych zadaniach,
9) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych.

2. Prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu następuje zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

3. Prowadzenie kontroli następuje zgodnie z odrębnymi przepisami w jednostkach, dla których Powiat jest organem założycielskim oraz w jednostkach spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne Powiatu.

4. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli współdziała z zewnętrznymi organami kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

 

×

Zapisz się do newslettera