Kamera on-line

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1.1. Opracowanie spisu usług świadczonych przez Starostwo.

DOCzarządzenie 1
DOCzałącznik1
DOCzałącznik2
DOCzałącznik3
DOCankieta

Wydział Komunikacji i Dróg
1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy DOCkarta1
2. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe  na potrzeby własne DOCkarta2
3. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób  DOCKarta3
4. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób DOCkarta4
5. Opiniowanie i zatwierdzanie stałej lub czasowej organizacji ruchu DOCkarta5
6. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach) DOCkarta6
7. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów DOCkarta7
8. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców DOCkarta8
9. Wpis do ewidencji instruktorów DOCkarta9
10. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów (Uprawnienia diagnosty) DOCkarta10
11. Obowiązkowa wymiana Prawa Jazdy DOCkarta11
12. Wydanie  prawa jazdy po raz pierwszy po egzaminie DOCkarta12 
13. Wydanie wtórnika prawa jazdy DOCKarta usług nr13 - Wtórnik prawa jazdy.doc
14. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy DOCkarta14
15. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicš przez państwo stronę konwencji o ruchu drogowym DOCkarta15
16. Wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej DOCkarta16
17. Wydanie karty parkingowej placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych DOCkarta17
18. Rejestracja pojazdów DOCkarta18
19. Czasowa rejestracja pojazdów DOCkarta19
20. Wyrejestrowanie pojazdu DOCkarta20
21. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu DOCkarta21
22. Wtórnik dowodu rejestracyjnego DOCkarta22
23. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy DOCkarta23
24. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania DOCkarta24
25. Wtórnik karty pojazdu DOCkarta25
26. Wtórnik nalepki kontrolnej DOCkarta26
27. Wtórnik tablicy rejestracyjnej DOCkarta27
28. Wydanie tablic indywidualnych DOCkarta28
29. Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego DOCkarta29
30. Nabijanie numerów DOCkarta30
31. Wpisanie instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego DOCkarta31
32. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu DOCkarta32
33. Zawiadomienie od dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe DOCkarta33
34. Wymiana podwozia, ramy lub silnika DOCkarta34
Wnioski do pobrania:
* wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu: DOCwniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
* wniosek o licencję nowy DOCwniosek o licencję nowy
* wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego DOCWniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego.doc
* wniosek o rejestrację pojazdów DOCwniosek o rejestrację pojazdów
* wniosek o wpis i skreślenie zastawu bankowego DOCwniosek o wpis i skreślenie zastawu bankowego
* WNIOSEK o wydanie Zezwolenia DOCWNIOSEK o wydanie Zezwolenia
* wnioski o wydanie wtórników dokumentów i zawiadomienia DOCwnioski o wydanie wtórników dokumentów i zawiadomienia
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog1
 

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Wydawanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ K-K w Branicach DOCkarta1Zd
2. Wydawanie zezwoleń na wydawanie zwłok lub szczštków ludzkich z obcego państwa DOCkarta2
3. Komplet wniosków do umieszczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ZIPwnioski do umieszczenia w ZOL-u
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog6

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
1
. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej DOCkarta1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności DOCkarta2
3. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Skarbu Państwa DOCkarta3
4. Nabywanie nieruchomości przez użytkownika wieczystego DOCkarta4
5. Dzierżawa, najem, użyczenie  nieruchomości Skarbu Państwa DOCkarta5
6. Wydawanie decyzji w sprawie kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną DOCkarta6
7. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów DOCkarta7
8. Ustanowienie i wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa lub Powiatu DOCkarta8
9. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości DOCkarta9
10. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w trybie przetargowym DOCkarta10
11. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej DOCkarta11
12. Udostępnienie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej DOCkarta12
13. Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i  budynków DOCkarta13
14. Wydawanie zaświadczeń o  prowadzeniu gospodarstw DOCkarta14 
15. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i  budynków DOCkarta15
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog3

Wydział Budownictwa i Architektury
1. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych DOCkarta1
2. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę
obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych DOCkarta2
3. Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę DOCkarta3
4. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę
obiektów budowlanych DOCkarta4
5. Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego DOCkarta5
6. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
na rzecz innej osoby DOCkarta6
7. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych DOCkarta7
8. Przyjęcie zgłoszenia zamiary wykonania robót budowlanych nie wymagajšcych uzyskania pozwolenia na budowę DOCkarta8
9. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę DOCkarta9
10. Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki/montażu DOCkarta10 
11. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali DOCkarta1
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog2
 

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
1. Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego DOCkarta1
2. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych DOCkarta2
3. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego DOCkarta3
4. Wpis do ewidencji stowarzyszenia kultury fizycznej
nie prowadzšcego działalności gospodarczej DOCkarta4
5. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych DOCKarta5
6. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych nie prowadzonych przez szkołę DOCkarta6
Dokumentacja fotogrtaficzna: DOCkatalog5

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Wydawanie (i wymiana) karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego DOCkarta1
2. Rejestracja sprzętu pływajšcego do połowu ryb DOCkarta2
3. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego DOCkarta3
4. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza DOCkarta4
5. Wydanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu DOCkarta5
6. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy DOCkarta6
7. Rejestracja zwierząt, których obrót podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części DOCkarta7
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne DOCkarta1
9. Wydanie decyzji zatwierdzającej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON) DOCkarta2
10. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne DOCkarta3
11. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów DOCkarta4
12. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów DOCkarta5
13. Zgłoszenie prowadzenia działalności
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów DOCkarta6
14. Wniosek o uzyskanie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin DOCkarta8
15. Wniosek o uzyskanie koncesji
na eksploatację złóż DOCkarta9
16. Wniosek o wydanie decyzji
zatwierdzajšcej projekt prac geologicznych DOCkarta10
17. Wniosek o zatwierdzenie
dokumentacji geologicznej DOCkarta12
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog4
 

1.2. Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego.

DOCZarządzenie
 

1.3. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie.

DOCzarządzenie2
 

tablica1  

tablica2

tabliczka1  

tabliczka2

tabliczka3  

tabliczka5

tabliczka4  

identyfiator

 

×

Zapisz się do newslettera