Kamera on-line

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1.1. Opracowanie spisu usług świadczonych przez Starostwo.

DOCzarządzenie 1 (26,00KB)
DOCzałącznik1 (307,50KB)
DOCzałącznik2 (38,00KB)
DOCzałącznik3 (35,50KB)
DOCankieta (50,00KB)

Wydział Komunikacji i Dróg
1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy DOCkarta1 (320,00KB)
2. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe  na potrzeby własne DOCkarta2 (320,00KB)
3. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób  DOCKarta3 (326,00KB)
4. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób DOCkarta4 (319,50KB)
5. Opiniowanie i zatwierdzanie stałej lub czasowej organizacji ruchu DOCkarta5 (322,50KB)
6. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach) DOCkarta6 (334,50KB)
7. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów DOCkarta7 (318,00KB)
8. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców DOCkarta8 (317,50KB)
9. Wpis do ewidencji instruktorów DOCkarta9 (319,00KB)
10. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów (Uprawnienia diagnosty) DOCkarta10 (319,00KB)
11. Obowiązkowa wymiana Prawa Jazdy DOCkarta11 (318,50KB)
12. Wydanie  prawa jazdy po raz pierwszy po egzaminie DOCkarta12 (320,50KB) 
13. Wydanie wtórnika prawa jazdy DOCKarta usług nr13 - Wtórnik prawa jazdy.doc (319,50KB)
14. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy DOCkarta14 (319,00KB)
15. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicš przez państwo stronę konwencji o ruchu drogowym DOCkarta15 (318,50KB)
16. Wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej DOCkarta16 (319,50KB)
17. Wydanie karty parkingowej placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych DOCkarta17 (321,50KB)
18. Rejestracja pojazdów DOCkarta18 (341,50KB)
19. Czasowa rejestracja pojazdów DOCkarta19 (328,50KB)
20. Wyrejestrowanie pojazdu DOCkarta20 (324,50KB)
21. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu DOCkarta21 (319,50KB)
22. Wtórnik dowodu rejestracyjnego DOCkarta22 (325,00KB)
23. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy DOCkarta23 (322,50KB)
24. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania DOCkarta24 (324,50KB)
25. Wtórnik karty pojazdu DOCkarta25 (324,00KB)
26. Wtórnik nalepki kontrolnej DOCkarta26 (322,50KB)
27. Wtórnik tablicy rejestracyjnej DOCkarta27 (325,00KB)
28. Wydanie tablic indywidualnych DOCkarta28 (324,50KB)
29. Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego DOCkarta29 (323,50KB)
30. Nabijanie numerów DOCkarta30 (327,00KB)
31. Wpisanie instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego DOCkarta31 (320,50KB)
32. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu DOCkarta32 (325,00KB)
33. Zawiadomienie od dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe DOCkarta33 (325,50KB)
34. Wymiana podwozia, ramy lub silnika DOCkarta34 (323,50KB)
Wnioski do pobrania:
* wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu: DOCwniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (26,50KB)
* wniosek o licencję nowy DOCwniosek o licencję nowy (45,00KB)
* wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego DOCWniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego.doc (28,00KB)
* wniosek o rejestrację pojazdów DOCwniosek o rejestrację pojazdów (32,50KB)
* wniosek o wpis i skreślenie zastawu bankowego DOCwniosek o wpis i skreślenie zastawu bankowego (24,50KB)
* WNIOSEK o wydanie Zezwolenia DOCWNIOSEK o wydanie Zezwolenia (26,00KB)
* wnioski o wydanie wtórników dokumentów i zawiadomienia DOCwnioski o wydanie wtórników dokumentów i zawiadomienia (60,00KB)
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog1 (1,18MB)
 

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Wydawanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ K-K w Branicach DOCkarta1Zd (327,50KB)
2. Wydawanie zezwoleń na wydawanie zwłok lub szczštków ludzkich z obcego państwa DOCkarta2 (317,00KB)
3. Komplet wniosków do umieszczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ZIPwnioski do umieszczenia w ZOL-u (23,79KB)
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog6 (1,13MB)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
1
. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej DOCkarta1 (315,00KB)
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności DOCkarta2 (316,50KB)
3. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Skarbu Państwa DOCkarta3 (315,50KB)
4. Nabywanie nieruchomości przez użytkownika wieczystego DOCkarta4 (314,00KB)
5. Dzierżawa, najem, użyczenie  nieruchomości Skarbu Państwa DOCkarta5 (316,00KB)
6. Wydawanie decyzji w sprawie kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną DOCkarta6 (316,50KB)
7. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów DOCkarta7 (320,50KB)
8. Ustanowienie i wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa lub Powiatu DOCkarta8 (315,50KB)
9. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości DOCkarta9 (320,50KB)
10. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w trybie przetargowym DOCkarta10 (315,50KB)
11. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej DOCkarta11 (317,50KB)
12. Udostępnienie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej DOCkarta12 (318,50KB)
13. Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i  budynków DOCkarta13 (318,50KB)
14. Wydawanie zaświadczeń o  prowadzeniu gospodarstw DOCkarta14 (316,00KB) 
15. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i  budynków DOCkarta15 (317,50KB)
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog3 (1,14MB)

Wydział Budownictwa i Architektury
1. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych DOCkarta1 (364,00KB)
2. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę
obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych DOCkarta2 (377,50KB)
3. Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę DOCkarta3 (346,50KB)
4. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę
obiektów budowlanych DOCkarta4 (356,00KB)
5. Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego DOCkarta5 (393,50KB)
6. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
na rzecz innej osoby DOCkarta6 (352,50KB)
7. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych DOCkarta7 (364,00KB)
8. Przyjęcie zgłoszenia zamiary wykonania robót budowlanych nie wymagajšcych uzyskania pozwolenia na budowę DOCkarta8 (377,50KB)
9. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę DOCkarta9 (397,00KB)
10. Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki/montażu DOCkarta10 (329,00KB) 
11. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali DOCkarta1 (322,50KB)
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog2 (1,21MB)
 

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
1. Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego DOCkarta1 (310,00KB)
2. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych DOCkarta2 (314,50KB)
3. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego DOCkarta3 (312,00KB)
4. Wpis do ewidencji stowarzyszenia kultury fizycznej
nie prowadzšcego działalności gospodarczej DOCkarta4 (316,50KB)
5. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych DOCKarta5 (313,50KB)
6. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych nie prowadzonych przez szkołę DOCkarta6 (314,50KB)
Dokumentacja fotogrtaficzna: DOCkatalog5 (1,25MB)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Wydawanie (i wymiana) karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego DOCkarta1 (313,50KB)
2. Rejestracja sprzętu pływajšcego do połowu ryb DOCkarta2 (313,00KB)
3. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego DOCkarta3 (317,00KB)
4. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza DOCkarta4 (322,00KB)
5. Wydanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu DOCkarta5 (314,00KB)
6. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy DOCkarta6 (315,00KB)
7. Rejestracja zwierząt, których obrót podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części DOCkarta7 (316,50KB)
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne DOCkarta1 (327,50KB)
9. Wydanie decyzji zatwierdzającej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON) DOCkarta2 (323,00KB)
10. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne DOCkarta3 (320,00KB)
11. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów DOCkarta4 (325,50KB)
12. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów DOCkarta5 (326,00KB)
13. Zgłoszenie prowadzenia działalności
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów DOCkarta6 (323,00KB)
14. Wniosek o uzyskanie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin DOCkarta8 (324,00KB)
15. Wniosek o uzyskanie koncesji
na eksploatację złóż DOCkarta9 (327,00KB)
16. Wniosek o wydanie decyzji
zatwierdzajšcej projekt prac geologicznych DOCkarta10 (320,50KB)
17. Wniosek o zatwierdzenie
dokumentacji geologicznej DOCkarta12 (332,50KB)
Dokumentacja fotograficzna: DOCkatalog4 (1,18MB)
 

1.2. Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego.

DOCZarządzenie (58,50KB)
 

1.3. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie.

DOCzarządzenie2 (43,50KB)
 

tablica1  

tablica2

tabliczka1  

tabliczka2

tabliczka3  

tabliczka5

tabliczka4  

identyfiator

 

×

Zapisz się do newslettera