Kamera on-line

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu 
Anna Małkowska – Konsultant
Michaela Drzymota – Konsultant                
 
Kontakt:
 
tel. 77 472 32 05
tel. / fax 77 483 70 03
e-mail:
Plac Wolności 1 (dawny Powiatowy Urząd Pracy)
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 Mapka LPI

godziny otwarcia:
 
poniedziałek: 8:00 -16:00
wtorek-piątek: 7:00 -15:00
 
 Logo osób niepełnosprawnych    Punkt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
31 grudnia 2008 roku Województwo Opolskie zawarło Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich z Ministrem Rozwoju Regionalnego. Następnie Zarząd Województwa Opolskiego, który działa w imieniu Województwa Opolskiego zawarł Porozumienia w większości ze Starostwami Powiatowymi, w których są zlokalizowane Lokalne Punkty Informacyjne.
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim tworzą:
  • Główny Punkt Informacyjny w Opolu,
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu,
  • 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych we wszystkich miastach powiatowych województwa.
Również w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim został utworzony Lokalny Punt Informacyjny (LPI), który mieści się w Strukturze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu.
Na podstawie zawartego Porozumienia czytamy, iż celem działania LPI jest szczegółowe, wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych tj.:
 
* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
* Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
* pozostałych programów i inicjatyw wspólnotowych,
 
a także pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie powiatu.
Finansowanie działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego odbywa się ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT) w ramach składanych projektów przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO) ds. informacji i promocji (Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju) do Instytucji Zarządzającej PO PT. Wydatki na funkcjonowanie systemu pokrywane są z dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich, zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.
 
Na mocy Porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego od maja 2009 roku PCIEG jest Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich (LPI) i realizuje m.in. następujące zadania dla wszystkich poszukujących informacji o strukturalnych funduszach wsparcia w ramach Narodowej Strategii Spójności:
W ramach zadań Lokalny Punkt Informacyjny:
* udziela informacji potencjalnym beneficjentom o możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w zależności od potrzeb beneficjentów poprzez: są udzielane w zależności od potrzeb beneficjentów poprzez:
 
- kontakt osobisty,
- kontakt telefoniczny,
- kontakt korespondencyjny,
- kontakt drogą elektroniczną

* realizuje działania informacyjne i promocyjne skierowane do beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy strukturalnych oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Punktem Informacyjnym (GPI), który ma swoja siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, przy ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
„Informacje podane przez Lokalny Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie”.

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działa we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

Punkty informacyjne świadczą usługi w oparciu o
  Standardy Działania Punktów Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania poszczególnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich można zgłaszać na adres e-mailowy: .

Polecane linki:

 Zestaw logo LPI
 

×

Zapisz się do newslettera