Kamera on-line

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa G

Andrzej Gądek - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 88
e-mail: a.gadek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Aleksandra Prochera - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 87
e-mail: a.prochera@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Aleksandra Krasicka - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 87
e-mail: a.krasicka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Sebastian Rabiej - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 89
e-mail: s.rabiej@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Daniel Mochnik - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 89
e-mail: d.mochnik@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

ul. Doktora Judyma 5 (II Piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:
fax. (77) 472 32 95

Wszelką korespondencję, do Wydziału, należy kierować na adres:
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
składać osobiście w kancelarii w budynku głównym Starostwa - pokój 27 I piętro budynku

lub przesłać na skrzynkę ePUAP  na adres /SPKK/skrytka

 

- Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów.


tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Krasicka   e-mail: 
                                    e-mail: a.krasicka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielenie decyzji określających kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenów rolnych;
 2. Udzielanie decyzji stwierdzających zakończenie rekultywacji terenów rolnych;
 3. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 4. Wydawanie, wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej;
 5. Udzielanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych;

tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Prochera   e-mail: 

                                     e-mail: a.prochera@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia
 3. Rejestracja zwierząt egzotycznych

tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Sebastian Rabiej   e-mail: 

                              e-mail: s.rabiej@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie zezwoleń na wyłączanie użytków rolnych z produkcji rolniczej;
 2. Udzielanie pozwolenia zintegrowanego,

tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Daniel Mochnik   e-mail: 
                            e-mail: d.mochnik@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
 2. Wydawanie zaświadczeń w odniesieniu do UPUL,

tel. (77) 405 27 88 ( pokój nr 16, II piętro )
Andrzej Gądek   e-mail: 
                           e-mail: a.gadek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 2. Udzielanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 3. Udzielanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 4. Postępowania administracyjne wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, będące w kompetencji Starosty jako organu administracji geologicznej

Nowe reżimy w zakresie gospodarowania odpadami

- Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

- Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań.

- Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

- Nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze wznowiony.

- Nowelizacja prawa wodnego

- Sprzedawcy węgla. Jakość surowca jest monitorowana.

- Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania.

Dwa najczęstsze błędy w raportach wysyłanych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody od 1 stycznia 2018

Bezpieczne posługiwanie się pilarką

- Sejm zdecydował - koniec darmowych reklamówek w sklepach

Uchwała antysmogowa dla województwa opolskiego przyjęta

- Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

- Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego chce zaostrzenia reformy systemu pozwoleń na emisję CO2

- Informacja dla użytkowników i przyszłych użytkowników bazy KOBIZE

Program ochrony powietrza – 2018 r.

Program ochrony powietrza – akty archiwalne

- Krajowy Program Ochrony Powietrza


Pozwolenia zintegrowane udzielone przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. numer Śr.6222.7.2.2016 ujednolicający tekst pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt na terenie „Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13, udzielonego spółce Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6 dla Zakładu produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 września 2006 r. numer Śr.7645/2/2006 dla Cukrowni „CEREKIEW” Spółka Akcyjna w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13 zmienioną decyzją z dnia 31 grudnia 2007 roku numer Śr.7645-4/2007, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2008 roku numer Śr.7645-1/2008, na rzecz Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, oraz zmienioną decyzją z dnia 20 grudnia 2010 roku numer Śr.7645-4/2010, decyzją z dnia 31 lipca 2012 roku numer Śr.6222.4.1.2012, decyzją z dnia 18 listopada 2014 roku numer Śr.6222.5.2.2014, decyzją z dnia 10 grudnia 2015 roku numer Śr.6222.4.4.2015 oraz decyzją z dnia 25 maja 2016 roku numer Śr.6222.6.2.2016.

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. numer Śr.6222.3.7.2015 udzielająca Spółce pod firmą Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych - instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych - pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.: z instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych (cukru) z surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt znajdującej się na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13.


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r., z późn. zm.:


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ŚR)


§ 20. I. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Kierownik.

II. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy     w szczególności:

1. W zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne:

 1. zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
 2. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminy ich spełnienia dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 4. orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości lub w części;
 5. możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności;
 6. możliwość rozwiązania w drodze decyzji Zarządu spółki w przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki;
 7. możliwość ustanowienia w drodze zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok;
 8. możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej;
 9. wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia na koszt spółki;
 10. występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

 

2. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 1. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i uaktualnianie go nie rzadziej niż co 4 lata;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia – pozwolenia zintegrowanego;
 3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, z pominięciem instalacji na wytwarzanie odpadów;
 4. możliwość ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 5. udzielanie pozwoleń w drodze decyzji na: wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych;
 6. możliwość nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska (negatywnie oddziałujący na środowisko) w drodze decyzji obowiązku: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenie środowiska do stanu właściwego;
 7. ochrona powierzchni ziemi;
 8. nakładanie w drodze decyzji obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego przez prowadzącego instalację- w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
 9. możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego NFOŚ i GW, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązków, o których mowa w pkt 6;
 10. przyjmowanie i analiza wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska;
 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;
 12. możliwość nałożenia w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1–3 ustawy POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska;
 13. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 i 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska – jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, ze nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
 14. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu powiatu zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 15. coroczne przedstawienie Marszałkowi Województwa Opolskiego rocznego sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

3. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

 1. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych;
 2. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 3. prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 4. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;
 5. wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

 

4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz powierzenie w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru właściwemu nadleśniczemu;
 2. określenie zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków z zakresu gospodarki leśnej;
 3. zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa przez organizmy szkodliwe;
 4. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów o powierzchni do 10 ha;
 5. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, w lasach o powierzchni 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 6. zlecenie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 7. zlecenia przeprowadzania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni do 10 ha;
 8. nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 9. ustalanie zadań oraz nadzorowanie ich wykonywania w lasach, dla których brak uproszczonych planów urządzania lasów.

 

5. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 2. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę;
 3. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości będących własnością gminy;
 4. wydawanie decyzji odmawiającej zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów na terenie będącym własnością gminy;
 5. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:
 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrębie korony drzew.

 

6. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:

 1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny;
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców;
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
 4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

 

7. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 1. wydawanie zezwolenia, posiadaczowi odpadów, na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 2. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów – odzysk, unieszkodliwianie, zezwolenia na zbieranie, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń;
 3. cofanie, bez odszkodowania, zezwoleń na przetwarzanie odpadów – odzysk i/lub unieszkodliwianie, zezwoleń na zbieranie odpadów;
 4. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń;
 5. nałożenie, w formie decyzji, na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
 6. zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadku jeżeli:
 1. nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub
 2. konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku;
 1. występowanie do WFOŚiGW w Opolu o zwrot kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków.

 

8. W zakresie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania:

 1. ocena udatności upraw;
 2. wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania;
 3. w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi.

 

9. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

 1. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 2. zapobiegania degradacji gruntów rolnych;
 3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów;
 4. kontrola realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości;
 5. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu ochrony gruntów rolnych.

 

10. W zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

Wydawanie decyzji na wniosek zarządcy kolei na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

 

11. W zakresie ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

Wydawanie opinii dla zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy wydawanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

12. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

13. W zakresie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 2. wezwanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy;
 3. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

 

14. W zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

Realizacja działań związanych z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego.

 

15. W zakresie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 1. wydawanie decyzji o czasowym wykluczeniu instalacji objętej krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem uprawnień do emisji;
 3. wydawanie zgody na zakup, przez prowadzącego instalację objętą systemem, dodatkowych uprawnień do emisji;
 4. wydawanie decyzji o wyrażenie zgody na pokrycie przekroczenia rocznej wielkości posiadanych uprawnień do emisji, uprawnieniami następnego roku rozliczeniowego.

 

×

Zapisz się do newslettera