Kamera on-line

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa G

Andrzej Gądek - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 88
e-mail: a.gadek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Aleksandra Prochera
tel. 77 405 27 87
e-mail: a.prochera@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Aleksandra Krasicka
tel. 77 405 27 87
e-mail: a.krasicka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Sebastian Rabiej
tel. 77 405 27 89
e-mail: s.rabiej@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Daniel Mochnik
tel. 77 405 27 89
e-mail: d.mochnik@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

ul. Doktora Judyma 5 (II Piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:
fax. (77) 472 32 95

Wszelką korespondencję, do Wydziału, należy kierować na adres:
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
lub składać osobiście w kancelarii w budynku głównym Starostwa - pokój 27 I piętro budynku

 

 

- Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowe reżimy w zakresie gospodarowania odpadami

 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów.


tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Krasicka   e-mail: 
                                    e-mail: a.krasicka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielenie decyzji określających kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenów rolnych;
 2. Udzielanie decyzji stwierdzających zakończenie rekultywacji terenów rolnych;
 3. Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb;
 4. Wydawanie, wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej;
 5. Udzielanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych;

 


tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Prochera   e-mail: 

                                     e-mail: a.prochera@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia
 3. Rejestracja zwierząt egzotycznych

 


tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Sebastian Rabiej   e-mail: 

                              e-mail: s.rabiej@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie zezwoleń na wyłączanie użytków rolnych z produkcji rolniczej;
 2. Udzielanie pozwolenia zintegrowanego,

tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Daniel Mochnik   e-mail: 
                            e-mail: d.mochnik@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
 2. Wydawanie zaświadczeń w odniesieniu do UPUL,

tel. (77) 405 27 88 ( pokój nr 14, II piętro )
Andrzej Gądek   e-mail: 
                           e-mail: a.gadek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 1. Udzielanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 2. Udzielanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 3. Udzielanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 4. Postępowania administracyjne wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, będące w kompetencji Starosty jako organu administracji geologicznej

- Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

- Nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze wznowiony.

- Nowelizacja prawa wodnego

- Sprzedawcy węgla. Jakość surowca jest monitorowana.

- Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania.

- Opłata środowiskowa – termin jej złożenia upływa już 31 marca!

- Do kiedy i jak złożyć raport do KOBIZE za 2017 rok ?

- Od 2018 r. wzrosną opłaty za składowanie odpadów komunalnych

Dwa najczęstsze błędy w raportach wysyłanych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

- Sprawdź czy Twoje zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) jest aktualne.

Zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody od 1 stycznia 2018

Bezpieczne posługiwanie się pilarką

- Sejm zdecydował - koniec darmowych reklamówek w sklepach

Uchwała antysmogowa dla województwa opolskiego przyjęta

- Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

- Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego chce zaostrzenia reformy systemu pozwoleń na emisję CO2

- Informacja dla użytkowników i przyszłych użytkowników bazy KOBIZE

Program ochrony powietrza – 2018 r.

Program ochrony powietrza – akty archiwalne

- Krajowy Program Ochrony Powietrza


 

Pozwolenia zintegrowane udzielone przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. numer Śr.6222.7.2.2016 ujednolicający tekst pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt na terenie „Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13, udzielonego spółce Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6 dla Zakładu produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 września 2006 r. numer Śr.7645/2/2006 dla Cukrowni „CEREKIEW” Spółka Akcyjna w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13 zmienioną decyzją z dnia 31 grudnia 2007 roku numer Śr.7645-4/2007, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2008 roku numer Śr.7645-1/2008, na rzecz Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, oraz zmienioną decyzją z dnia 20 grudnia 2010 roku numer Śr.7645-4/2010, decyzją z dnia 31 lipca 2012 roku numer Śr.6222.4.1.2012, decyzją z dnia 18 listopada 2014 roku numer Śr.6222.5.2.2014, decyzją z dnia 10 grudnia 2015 roku numer Śr.6222.4.4.2015 oraz decyzją z dnia 25 maja 2016 roku numer Śr.6222.6.2.2016.

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. numer Śr.6222.3.7.2015 udzielająca Spółce pod firmą Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych - instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych - pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.: z instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych (cukru) z surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt znajdującej się na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13.Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 74/326/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r.:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ŚR)

§ 20. I. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Kierownik.

II. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1. W zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne:

 1. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego         z zastrzeżeniem art. 140 ust.2,
 2. stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
 3. rozpatrywanie zgłoszeń wykonania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia, określonych w art. 123a,
 4. ustalanie w drodze decyzji linii brzegu lub jej zmiany na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny - dla wód pozostałych
 5. ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 6. ustanawianie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
 7. wydawanie decyzji ustalającej podział kosztów dla zakładu, który otrzymał pozwolenie wodnoprawne na regulację wód,
 8. wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego,
 9. wydawanie decyzji, nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki      i termin wykonania tych czynności, w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty.
 10. ustalanie w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowo zakresy i terminy wykonywania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 11. zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
 12. wydawanie na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu decyzji o włączeniu tego zakładu do spółki wodnej,
 13. możliwość wystąpienia do organów spółki o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń lub możliwość podwyższenia wysokości tych składek i innych świadczeń           
  w drodze decyzji (jeżeli uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych),
 14. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób niebędących członkami spółki wodnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
 15. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 16. orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości lub w części,
 17. możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności,
 18. możliwość rozwiązania w drodze decyzji Zarządu spółki w przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki,
 19. możliwość ustanowienia w drodze zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok,
 20. możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej,
 21. wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia na koszt spółki,
 22. występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
 23. ustalenie na żądanie poszkodowanego wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
 24. przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 1. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i uaktualnianie go nie rzadziej niż co 4 lata,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia – pozwolenia zintegrowanego,
 3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,           
  z których emisja nie wymaga pozwolenia, z pominięciem instalacji na wytwarzanie odpadów,
 4. możliwość ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 5. udzielanie pozwoleń w drodze decyzji na: wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych; na wytwarzanie odpadów; pozwoleń zintegrowanych,
 6. możliwość nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska (negatywnie oddziałujący na środowisko) w drodze decyzji obowiązku: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenie środowiska do stanu właściwego,
 7. ochrona powierzchni ziemi,
 8. nakładanie w drodze decyzji obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego przez prowadzącego instalację -     w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 9. możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego GFOŚiGW, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska (w razie braku możliwości nałożenia obowiązków,       o których mowa w pkt. 6),
 10. przyjmowanie i analiza wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 ustawy POŚ,
 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,
 12. możliwość nałożenia w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1–3 ustawy POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,
 13. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 i 4 ustawy POŚ – jeżeli      z przeprowadzonej kontroli wynika, ze nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
 14. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu powiatu zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 15. coroczne przedstawienie Marszałkowi Województwa Opolskiego rocznego sprawozdania  
  z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska  i gospodarki wodnej.

3. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

 1. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych,
 2. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 3. prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 4. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 5. wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz powierzenie w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru właściwemu nadleśniczemu,
 2. określenie zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków z zakresu gospodarki leśnej,
 3. zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa przez organizmy szkodliwe,
 4. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów
  o powierzchni do 10 ha,
 5. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, w lasach o powierzchni 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. zlecenie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 7. zlecenia przeprowadzania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa
  o powierzchni do 10 ha,
 8. nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 9. ustalanie zadań oraz nadzorowanie ich wykonywania w lasach, dla których brak uproszczonych planów urządzania lasów.

5. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 1. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,      
  a także prowadzących ich hodowlę,
 2. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości będących własnością gminy,
 3. wydawanie decyzji odmawiającej zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów na terenie będącym własnością gminy,
 4. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:
 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrębie korony drzew.

6. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo Łowieckie:

 1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców,
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

7. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 1. wydawanie zezwolenia, posiadaczowi odpadów, na przetwarzanie odpadów, zbieranie oraz zezwolenia na transportu odpadów,
 2. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na przetwarzanie odpadów – odzysk, unieszkodliwianie, zezwolenia     na zbieranie lub transport odpadów, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń,
 3. cofanie, bez odszkodowania, zezwoleń na przetwarzanie  odpadów – odzysk i/lub unieszkodliwianie, zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na transport odpadów,
 4. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności      
  w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie           z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń,
 5. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia zbierania, transport i przetwarzanie odpadów,
 6. nałożenie, w formie decyzji, na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
 7. zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadku jeżeli:                                                                                                                         
 1. nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub
 2. konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,
 1. występowanie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej          
  o zwrot kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków.

8. W zakresie ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania:

 1. wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania,
 2. w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi.

9. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 1. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 2. zapobiegania degradacji gruntów rolnych,
 3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów,
 4. kontroli realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości.
 5. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu ochrony gruntów rolnych.

10. W zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

Wydawanie decyzji na wniosek zarządcy kolei na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

11. W zakresie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami:

Wydawanie opinii dla zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy wydawanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

12. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

13.W zakresie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

Wydawanie decyzji w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.

14. W zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

Realizacja działań związanych z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego.

 

×

Zapisz się do newslettera