Kamera on-line

Informacja dla rodziców, prawnych opiekunów lub uczniów

Przypominamy, że w roku szkolnym 2013/2014 istnieją możliwości ubiegania o udzielenie  pomocy finansowej uczniom.

1.  Na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – tzw. „Wyprawką szkolną”

   Do pomocy finansowej  udzielonej w formie dofinansowania zakupu „Wyprawki szkolnej”

   uprawnieni   uczniowie :

- klas I – III i klasy V szkoły podstawowej 

- klas II  szkół ponadgimnazjalnych ,

- klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

- klas II liceum plastycznego

- klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

którzy spełniają warunki określone w art. 7 lub art. 8 Ustawy o pomocy społecznej lub  wszyscy uczniowie słabowidzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniowie   zniepełnosprawnościami  sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .

Wniosek o udzielenie pomocy wraz z załącznikami składają rodzice uczniów w szkole , do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń do dnia 06 września 2013r .

2.  Stypendium socjalne

 Do  otrzymania  stypendium socjalnego   uprawnieni są  uczniowie pochodzących z  rodzin  spełniających kryterium  dochodowe 456,00 zł  netto na  1-go członka rodziny w gospodarstwie  domowym.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014  można składać do Urzędu Gminy, w której zameldowani są  uczniowie  do dnia  15 września 2013 r.  

Szczegółowych informacji  w sprawie  uzyskania  pomocy finansowej uczniom  udzielają  w szkołach pedagodzy szkolni, dyrekcja  szkoły lub urzędy gmin. 

Wnioski  o przyznanie dofinansowania na zakup „Wyprawki szkolnej” lub o  stypendium  socjalne w Gminie Kędzierzyn-Koźle  można  pobrać  oraz  uzyskać  dodatkowe informacje  ze strony www.zoiw.pl lub ze strony www.kedzierzynkozle.pl  oraz  pod   nr tel. 40 60 340 w.119.

×

Zapisz się do newslettera