Kamera on-line

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej G

Realizowane projekty

 

Zamówienia w projektach UE - archiwum

Dokumenty programowe

Piotr Kramarz - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 79
fax. 77 483 70 03

Anna Małkowska - Inspektor
tel. 77 405 27 78
fax. 77 483 70 03

Plac Wolności 1 ( Parter )
47-220 Kędzierzyn - Koźle
e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 74/326/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r.:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej (WR),
§ 17. 1. Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej kieruje Kierownik.
2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
- promowanie idei polskiego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej,
- przedkładanie organom statutowym Powiatu informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty inwestycyjne,
- organizacja spotkań koordynujących przygotowanie projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy celowych Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
- koordynowanie prac przygotowawczych załączników do wniosków o dofinansowanie niezbędnych do złożenia projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie na projekt, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- udział w ewaluacji i promocji projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- przygotowywanie wniosków o płatność projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków europejskich koordynowanych bezpośrednio przez Wydział, a wynikających ze szczególnych postanowień umów o dofinansowanie,
- organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wspólnych polityk UE i zagadnień wspólnotowych skierowanych do zainteresowanych grup społecznych,
- obsługa internetowej strony Powiatu w zakresie informacji europejskiej,
- współudział w opracowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
- współpraca z partnerskimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.

 

×

Zapisz się do newslettera