Kamera on-line

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

 

Kędzierzyn – Koźle, dnia 29.05.2014r.

Nasz znak: GNP-PZ.6720.1.2014

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego zwanej dalej Koncepcją.

 

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w  powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim: gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina  Reńska Wieś, gmina Cisek, gmina Bierawa, gmina Pawłowiczki i gmina Polska Cerekiew; oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Ujazd, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Zawadzkie i gmina Jemielnica.

Podstawowe zagadnienia jakie będą zawarte w Koncepcji to:

1) wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych (w tym turystycznych) i przemysłowych,

2) kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektów planów transportowych,

3) kierunki rozwoju sieci dróg kołowych,

4) kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym,

5) kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze ponadlokalnym,

6) potencjalne obszary pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej,

7) rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo – rekreacyjnej o charakterze ponadlokalnym,

8) wskazanie ewentualnych nowych lokalizacji dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

9) wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do objęcia formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień,

10) zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi,

11) propozycje uspójnienia dokumentów planistycznych w granicach gmin w przypadku ujawnienia istotnych niezgodności.

 

 

Ustalenia zawarte w Koncepcji wdrażane będą do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład KKSOF.

 

Zainteresowani mogą  składać wnioski do wyżej wymienionej Koncepcji

oraz związanego z nią postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku.

 

Wnioski można składać na piśmie opatrzone tematem: „Wniosek - Koncepcja KKSOF” lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w siedzibie urzędu gminy właściwym ze względu na położenie terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek - Koncepcja KKSOF” na adres: subregion@kedzierzynkozle.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy.

 

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05.06.2013r. zebrane wnioski rozpatrzy Lider Partnerstwa - Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle w porozumieniu z Partnerem – Wójtem / Burmistrzem Gminy właściwym ze względu na położenie terenu, którego dotyczy wniosek.

 PDFZałącznik do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji.pdf (2,40MB)

 

×

Zapisz się do newslettera