Kamera on-line

Prosument - dofinansowanie instalacji OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego. Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników i instrukcją jego wypełniania dostępny jest, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie: jeden na pożyczkę, jeden na dotację. Po wypełnieniu wniosku o pożyczkę, należy przenieść dane do wniosku o dotację, używając klawiszy „Zapisz i eksportuj do XML” (we wniosku o pożyczkę) oraz „Importuj z XML” (we wniosku o dotację), a następnie uzupełnić brakujące pola. Wymagane załączniki należy załączyć tylko do wniosku o pożyczkę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow/

×

Zapisz się do newslettera