Kamera on-line

Informacja o projekcie

Logosy Subregionalne z tekstem.jpeg

Nazwa projektu:

            „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”

Wartość projektu:

            2 091 250,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

            1 882 125,00 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

            01 lipca 2013 r.

Beneficjent:

            Gmina Kędzierzyn – Koźle – Lider

Partnerzy:

Powiat Strzelecki

Gmina Bierawa

Gmina Cisek

Gmina Leśnica

Gmina Pawłowiczki

Gmina Polska Cerekiew

Gmina Reńska Wieś

Gmina Ujazd   

Gmina Strzelce Opolskie

Gmina Zawadzkie

Gmina Jemielnica

Program:

            Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Działanie:

            Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

Krótki opis projektu:

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie zdolności Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Celem głównym projektu jest delimitacja granic kędzierzyńsko-kozielskiego obszaru funkcjonalnego oraz określenie kierunków rozwoju tego obszaru w oparciu o posiadany potencjał podmiotów znajdujących się w jego granicach.

Cele szczegółowe służce realizacji celów ogólnych:

1) wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem,

2) wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty wewnątrz obszaru funkcjonalnego,

3) przygotowanie dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,

4) dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami miejskimi oraz usługami wyższego rzędu,

5) wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na obszarze funkcjonalnym,

6) przygotowanie miejskiego obszaru funkcyjnego do wdrażania założeń wynikających z KPZK 2030 dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych i wytycznych UE w zakresie polityki spójności,

7) wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich,  koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym,

8) wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego,

9) integracja wspólnych działań publicznych poprzez zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa służącego przygotowaniu programu działań ZIT.

×

Zapisz się do newslettera