Kamera on-line

Informacja Zarządu Powiatu

 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego informuje, że w dniu 17 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzekło nieważność uchwały Rady Powiatu  Nr XL/289/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. o nieudzielaniu absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2012 r., która  narusza art. 12 ust 6 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 270 ust.4 i 271 ust 1 ustawy o finansach publicznych. 

            Stwierdzono, że nie zachodziły żadne przesłanki skutkujące nieudzielaniem absolutorium.

Zarząd Powiatu prawidłowo zrealizował budżet Powiatu za 2012 rok, co potwierdziło podjęcie uchwały na sesji w dniu 25 czerwca 2013 r. Nr XL/288/2013 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

Podjęcie tej uchwały i przyjęcie przez Radę informacji o stanie mienia jednostki, a także dwie uchwały Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium i pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaważyły na decyzji Kolegium RIO.

Dodatkowa informacja o tym, że wszystkie komisje problemowe Rady Powiatu na swoich wcześniejszych posiedzeniach również pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2012 r. potwierdziła fakt, że działanie Rady w dniu 25 czerwca było działaniem politycznym, a nie merytorycznym.

                                                                           

 

                                                                                 Starosta Powiatu

                                                                                 Kędzierzyńsko-Kozielskiego

                                                                                 (-) Artur Widłak

×

Zapisz się do newslettera