Kamera on-line

Przetarg na sprzedaż nieruchomości/ul. Bławatków

 

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  na podstawie art.37 ust.1 i art. 38, w związku z art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997 r. (tekst jedn.- Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U.z 2004r. Nr 207 poz.2108 ze zmianami)   ogłasza:

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa .

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Położenie nieruchomości

 

Cena wywoławcza *              

Wysokość wadium

Postąpienie w przetargu (1% ceny wywoławczej)

Godzina przetargu

 

Działka nr 859/15 ,

z karty mapy 5,  

pow. 0,0982 ha

KW 39560

KĘDZIERZYN

ul. Bławatków

gm. Kędzierzyn-Koźle

70 000,00

 

7 00,00 zł

700,00 zł

10 00

 

Nieruchomość wg ewidencji gruntów stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn-Koźle, opisana nieruchomość znajduje się  na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem MWU-  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń

* do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów

Terminy poprzednich przetargów : I przetarg 20 grudnia 2013r   II przetarg 13 marca 2014r  III przetarg  30 maja 2014r

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2014r., w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piastowskiej 15, w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego, pokój  
nr 17 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wniosą wadium w gotówce  lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle PKO BP S.A.  Kędzierzyn-Koźle:    
Nr 06 1020 3714 0000 4602 0105 5573,

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 16 lipca  2014r.

Wadium winno znajdować się na ww koncie w dniu 16.07.2014r

(wpłat wadium można dokonać w Agencji PKO BP mieszczącej się w  Starostwie Powiatowym, przy pl. Wolności 13      

 

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
  • wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2005r. Nr 169 , poz. 1418), jeżeli zgłoszą  uczestnictwo w przetargu do dnia 16 lipca 2014r. oraz złożą w siedzibie Starostwa –przy ul. Piastowskiej 15  pok.17  następujące dokumenty:

  • oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży ,z adnotacją właściwego wojewody o wyborze formy rekompensaty stosownie do art. 7 ust 3 i 4 wyżej powołanej ustawy.
  • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości określonego wyżej wadium,
    w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium wpłaca się do kasy Starostwa Powiatowego, przy    pl. Wolności 13, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości
do sprzedaży ( wycena nieruchomości – 553,50 )

Koszt sporządzenia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości  tel. 077 4826243

×

Zapisz się do newslettera