Kamera on-line

Wykaz nieruchomości do dzierżawy/gmina Cisek

 

Wykaz wywieszono  dnia  24.06. 2014 r  na okres 21 dni, tj. do  14.07.  2014 r.

Wykaz wywieszono  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,  przy Placu Wolności 13 , na tablicy ogłoszeń
w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piastowskiej 15,

 

                                                                                               W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa, przeznaczonej  do dzierżawy

 w trybie  bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

Na podstawie art.35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r Nr 102,poz. 651 ze zmianami), Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego podaje  do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym poniższą nieruchomość:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość  rocznego czynszu

w  q pszenicy

Forma zbycia

 

1.

 

Gmina Cisek

obręb

Roszowice

Miejsce Odrzańskie

 

 

 

 

Działka nr 828 ( Roszowice)

z karty mapy 6

Pow. 0,4400 ha

Księga wieczysta
OP1K/0009965/6

Działka nr 82/28 ( Miejsce Odrzańskie)

z karty mapy 1

pow.0,1250 ha

księga wieczysta

KW 4405

 

 

Nieruchomość stanowi użytki rolne

 

 

Dzierżawa na cele  rolnicze

 

Gmina Cisek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka   znajdują się w terenach upraw polowych

 

 

1,11

 

 

Dzierżawa

 na 3 lata

 

 

   Wysokość czynszu wyrażona w q pszenicy zostanie przeliczona wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze  2014r ogłaszanej przez GUS.

   Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. Nr 102, z 2010 r., poz. 651 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj do dnia 04.08.2014r.

 

×

Zapisz się do newslettera