Kamera on-line

Wykaz nieruchomości do dzierżawy/gmina Kędzierzyn-Koźle

Wykaz wywieszono dnia 24.06. 20104r.   na okres 21 dni, tj. do dnia 14.07. 2014r

Wykaz wywieszono  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,  przy Placu Wolności 13 , na tablicy
ogłoszeń w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piastowskiej 15,

oraz na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl i w BIP

                                                                                                                               W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa, przeznaczonej  do dzierżawy

w trybie bezprzetargowy na 3 lata

 

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102,poz. 651 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy niżej wymienioną nieruchomość     

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość  rocznego czynszu

w  [zł]*

 

Termin wnoszenia opłat

Forma zbycia

 

1.

 

KOŹLE

Gmina Kędzierzyn-Koźle

 

 Część działki
 nr 647/229

z karty mapy 4

Pow. do dzierżawy  0,0300ha

KW  OP1K/00041111/1

 

 

 

Działka stanowi część ogrodów działkowych

 

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle powyższa nieruchomość oznaczona jako US-2  tereny usług sportu, rekreacji i turystyki
 z zakazem wprowadzania zabudowy. Teren położony
w międzywalu.               

 

120,93

 

 

z góry za dany rok                   ( uzgodnienie w umowie)

 

Dzierżawa

 na 3 lata

 

*do wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

W księdze wieczystej wpisane są służebności gruntowe i prawo przejazdu

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102, z 2010 r., poz. 651 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 04.08.  2014r

 

 

×

Zapisz się do newslettera