Kamera on-line

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wspólna odpowiedzialność, wspólne działanie”

Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach w celu zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczno – politycznym zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałania 5.4.2. Rozwój dialogu społecznego pn. „Wspólna odpowiedzialność, wspólne działanie”.
 

Celem projektu jest utworzenie silnej sieci organizacji pozarządowych w województwie opolskim jako Federacji spełniającej większość funkcji przypisanych dla sieci NGO, w której każdy podmiot ją tworzący zachowuje swoją suwerenność. Federacja musi się składać z co najmniej 6 organizacji z 6 powiatów województwa opolskiego z min 20 organizacji przystępujących do projektu, przy wstępnym założeniu przystąpienia do Federacji wszystkich NGO biorących udział w projekcie. Ma to stworzyć możliwość podjęcia wyzwania wypracowania, przyjęcia poprzez konsensus oraz wdrożenia i upowszechnienia jednolitych standardów działania względem jednostek samorządu terytorialnego mających wpływ na rozwój lokalny w województwie

Zaplanowane działania będą odbywać się w formie bezpłatnych warsztatów oraz spotkań z ekspertami dającymi możliwość wypracowania przez przedstawicieli NGO współpracy na rzecz wzrostu i rozwoju lokalnej społeczności i ich udziału w życiu politycznym. W projekcie zaplanowane jest 10 warsztatów, z których 5 pierwszych dotyczyć będzie rozwoju NGO poprzez poznanie specyfiki działalności i współpracy NGO z JST. Pozostałe 5 warsztatów dotyczyć będzie znaczenia sieci NGO, dobrych praktyk i źródeł finansowania NGO/sieci. W ramach projektu zapewniony jest bezpłatny transport na w/w warsztaty, wyżywienie i noclegi w ośrodku szkoleniowym o wysokim standardzie, materiały dydaktyczne oraz pomoc ekspertów w zakresie realizacji założonych celów projektowych.

Do projektu mogą przystąpić osoby:

  • zamieszkujące teren województwa opolskiego,
  • posiadające członkostwo w organizacji pozarządowej potwierdzone przez upoważnione osoby,
  • zgłaszające deklarację chęci nawiązania współpracy z innymi NGO w celu realizacji założeń projektowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Termin realizacji projektu: od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 października 2014 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu u Pana Tomasza Kosowskiego: tel 77 54 66 303;
lub osobiście na ul. Damrota 2 w Krapkowicach (I piętro).

Źródło: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7869

×

Zapisz się do newslettera