Kamera on-line

Publikacja pn. Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Pana Michała Kiełsznia, informuje, że na stronie internetowej GDOŚ http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl w zakładce ochrona krajobrazu/ publikacje i materiały promocyjne znajduje się do pobrania publikacja pn. „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk”. Dokument jest do pobrania w sposób bezpośredni z wykorzystaniem poniższego linku:

 
 

 
Podręcznik ten zawiera kompleksowe informacje na temat partycypacji społecznej w procesach organizowania przestrzeni, a tym samym zarządzania krajobrazem i skierowany jest zarówno do przedstawicieli samorządów, jak i społeczności lokalnych. Znajdziemy w nim m.in. informacje na temat:
         korzyści jakie przynosi dobrze przeprowadzony proces konsultacji społecznych,
         metod i narzędzi konsultacji społecznych,
         możliwości udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
         praktycznych metod udziału społecznego w planowaniu i zarządzaniu krajobrazem.
 
Opracowanie to jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszeniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.
Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
×

Zapisz się do newslettera