Kamera on-line

Ruszyły konsultacje projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Projekty ww. planów, najpóźniej na rok przed ich publikacją, zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym. Prace realizowane będą w latach 2014 i 2015. Zgodnie z prawem, dokumenty te powinny zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmować będą wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym - zapobieganie, ochronę i przygotowanie do wezbrania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Plany te powinny również obejmować działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszą retencję wód oraz kontrolowane zalewanie niektórych obszarów w przypadku wystąpienia powodzi. Uwzględniać będą także m in. analizę kosztów i korzyści, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i formy użytkowania gruntów, elementy planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochronę przyrody, żeglugę i infrastrukturę portową, prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania oraz infrastrukturę krytyczną. Przy ich opracowaniu brana będzie pod uwagę także perspektywa długoterminowa i niepewność odnośnie przyszłości, związana ze zmianami klimatu i zmianami zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wymaganymi przepisami RDW i ustawy Prawo wodne są: Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą między innymi koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

Plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy w Polsce po raz pierwszy zostały opracowane i zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 7 RDW plany gospodarowania wodami są poddane przeglądowi i uaktualniane najpóźniej w ciągu 15 lat, licząc od wejścia w życie RDW, czyli do 22 grudnia 2015 r.

www.apgw.kzgw.gov.pl 

×

Zapisz się do newslettera