Kamera on-line

Zatrudniasz? Wnioskuj o refundację kosztów utworzenia miejsc pracy

Potrzebujesz nowych pracowników, a brak ci pieniędzy na utworzenie stanowisk pracy? Złóż wniosek o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Można starać się o 20 tys. zł. Nabór ruszył 28 stycznia.

Pracodawca może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Warunek podstawowy to:

- obowiązek zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (co najmniej 2 lata).

Otrzymanie refundacji uzależnione jest również od:

- w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie można rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez firmę,

- pracodawca nie może zalegać z wypłacaniem terminowych wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

- prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tu znajdziesz szczegóły oraz wnioski 

Informacje można uzyskać pod nr tel. 77 482 70 42  wew. 104, pokój nr 5.

 

×

Zapisz się do newslettera