Kamera on-line

Podsumowanie projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji, realizowanego przez szkoły Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Szkoła Kluczowych Kompetencji to ponadregionalny  program rozwijania umiejętności  uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej. Liderem projektu realizowanego w naszych szkołach od września 2009 roku do października 2013 roku, była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a Partnerem Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu.
Do projektu przystąpiło 40 szkół z województw dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Założeniem projektu było wsparcie uczniów w zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych w powiązaniu z umiejętnościami dającymi szansę na rynku pracy. Cele te zrealizowane zostały  poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i uzupełniających oraz wdrożenie efektywnych i innowacyjnych form rozwijania kompetencji kluczowych.
Dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej zorganizowano Koła Naukowe dla wybranych dziedzin wiedzy – językowej, matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości. W ramach tych grup odbyły się Wakacyjne Obozy Naukowe oraz spotkania edukacyjne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Uczelnia umożliwiła także, w ramach Studium Kompetencji Liderów udział w zajęciach z przedmiotów w ramach wybranych kierunków studiów – uczniowie jak prawdziwi studenci uczestniczyli w zajęciach, efektem czego miało być uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów, a udało się to tylko nielicznej grupie uczniów „Żeglugi”. W ramach dodatkowych zajęć zorganizowano także Mobilny Instytut Kompetencji oraz Lekcje Demonstracyjne, gdzie realizowany był materiał spoza podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Dla uczniów biorących udział w kompetencji przedsiębiorczości zorganizowana została gra internetowa Przedsiębiorstwo Symulacyjne, która polegała na stworzeniu przez uczniów własnej firmy produkującej telefony komórkowe. Gra wymagała od uczestników wykazania się kreatywnością i umiejętnym reagowaniem na dynamikę rynku.
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizowane były podobne zadania projektowe dla grup uczniów podnoszących swoje kompetencje w zakresie języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości i informatyki. Tu również odbyły się Koła Naukowe prowadzone przez wykładowców z Dolnośląskiej Szkoły  Wyższej we Wrocławiu, Wakacyjne Obozy Naukowe oraz gra internetowa rozwijająca kompetencje przedsiębiorczości. Ponadto szkoła, jako jedyna z Opolszczyzny,  przystąpiła do Projektu Ekologia – innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, który realizowany był od września 2011 roku do czerwca 2013 roku, przy partnerstwie czterech podmiotów: Centrum Badawczo-Szkoleniowego Lider – Dobre Kadry; Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego; Spółki SGS Eko-Projekt z Pszczyny oraz Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric z Niemiec. Celem Projektu Ekologia było wypracowanie i przetestowanie do 2013 r. kompleksowego, innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji powinno doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych. W projekcie zrealizowany został program Trzy Żywioły, w którym uczniowie analizowali m. in. wpływa działalności człowieka na środowisko naturalne oraz wpływ cywilizacji i natury na ludzkie zdrowie.
Realizacja zadań projektowych w obu szkołach przebiegła zgodnie z założeniami i przyniosła oczekiwane efekty, które przedstawione zostały na seminariach podsumowujących działania projektowe w dniach 23-24 października 2013 r. Udział w tych spotkaniach wzięli Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, członkowie Zarządu Powiatu Beata Łobodzińskai Stefan Wałach, Przewodnicząca Komisji Edukacji Barbara Wołowska, Kierownik  Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Renata Scheit, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym Aleksandra Krasicka, przedstawicielki biura projektu SKK Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Karolina Hamarowska i Iwona Janusz, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz uczniowie. Korzyści ze zrealizowanych zadań to przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności przez uczniów, rozwinięcie ich kompetencji w przedmiotowych obszarach a także rozwinięcie ich zainteresowań i kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim, co jest szczególnie istotne w kontekście uczniów wybierających się na studia. Nauczyciele biorący udział w zadaniach projektowych, na bazie wyniesionych doświadczeń połączonych z własnymi kompetencjami, stworzyli szereg programów autorskich, które wdrożone zostały w wybranych klasach. Dzięki podjęciu przez szkoły realizacji projektów zostały także doposażone pracownie, zakupiono rzutniki multimedialne, tablicę interaktywną, komputery, mikroskopy, GPS-y, stację pogodową, sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce dydaktyczne i naukowe.

seminarium ZSTiO 2.jpeg

seminarium ZSTiO 3.jpeg

projekt EKOLOGIA 1.jpeg

kompetencje kluczowe-informatyka.jpeg

plakat2a.jpeg

Żegluga.jpeg

×

Zapisz się do newslettera