Kamera on-line

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem oraz terminie dyskusji publicznej dotyczącej Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez KKSOF należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina  Reńska Wieś oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd i gmina Zawadzkie.

Koncepcja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2015 roku w następujących miejscach, w godzinach pracy Urzędów:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 1, w pokoju nr 02;

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w pokoju nr 213;

Urząd Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, w pokoju nr 37;

Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, w pokoju nr 23;

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, w pokoju nr 5;

Urząd Gminy Pawłowiczki, 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, w sali posiedzeń;

Urząd Gminy Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, w pokoju nr 11;

Urząd Gminy Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, w pokoju nr 11;

Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, budynek 1, w pokoju nr 7;

Urząd Miejski Leśnica, 47-150 Leśnica, ul. 1-go Maja 9, w pokoju nr 116;

Urząd Miejski Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w pokoju nr 20;

Urząd Miejski Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w pokoju nr 11;

Urząd Miejski Zawadzkie, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13, w pokoju nr 305;

oraz na stronie internetowej: www.subregionkk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Koncepcji rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku w:

Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w sali narad

o godz. 11.00;

Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, w sali nr 229,

o godz. 14.00.

Uwagi do Koncepcji i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku w następujących formach:

pisemnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Piastowska 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;

osobiście do protokołu w siedzibie Urzędów, w których udostępniona jest dokumentacja;

drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „uwaga do Koncepcji KKSOF” na adres: subregion@kedzierzynkozle.pl

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego z dnia 03 czerwca 2013 roku zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa – Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle w porozumieniu z właściwym terytorialnie wójtem / burmistrzem / starostą (Partnerem).

×

Zapisz się do newslettera