Kamera on-line

XX Walne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich z udziałem starosty Małgorzaty Tudaj oraz przewodniczącej Rady Powiatu Danuty Wróbel, przedstawiciele samorządów przyjęli 10. stanowisk w sprawie kluczowych obszarów działalności.

W Ossie opowiedziano się m.in. za koniecznością gruntownego znowelizowania ustawy o systemie oświaty, która na skutek licznych zmian, stała się aktem prawnym wyjątkowo nieczytelnym i stwarzającym problemy interpretacyjne dla stosujących ją w praktyce. Związek Powiatów Polskich dostrzegł też pilną potrzebę przeanalizowania rozwiązań funkcjonujących w Kracie Nauczyciela.

W sprawie dróg lokalnych związek uważa, że drogi te wymagają stałego mechanizmu wsparcia, który nie jest uwarunkowany finansowaniem pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej, czy też zmiany w zakresie polityki państwa na szczeblu centralnym. Podkreślono, że siec dróg powiatowych w skali kraju nie jest jednorodna. Część powiatów bowiem otrzymała drogi faktycznie spełniające ustawowe kryteria dróg powiatowych, cześć natomiast takie, które mają znaczenie wyłącznie dojazdowe i powinny mieć charakter dróg gminnych, czy nawet wewnętrznych.

Związek Powiatów Polskich domaga się ponadto podjęcia realnych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych, a także odnośnie finansowania pieczy zastępczej, na którą wraz z wejściem w życie ustawy, powiaty nie otrzymały żadnych dodatkowych środków własnych na finansowanie wynikających z niej zadań.

W Ossie przyjęto też stanowiska w sprawie transportu publicznego, czy integralności granic jednostek samorządowych albo pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne.

 

×

Zapisz się do newslettera