Kamera on-line

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1

Kędzierzyn-Koźle: Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
Numer ogłoszenia: 290544 - 2009; data zamieszczenia: 24.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu , pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4833116.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.POWIAT.KEDZIERZYN-KOZLE.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1. 3.2 Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają dokumenty stanowiące załącznik do SIWZ: - Dokumentacja projektowa; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; - Przedmiar robót; oraz wizja lokalna 3.3 Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. 3.4 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania, sprawdzenia równoważności. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązanie materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie lub dokumentację montażowo-warsztatową zastosowanego rozwiązania. 3.5 Wymagana przez Zamawiającego minimalna gwarancja: 36 miesięcy. 3.6 Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy. b) Organizacja ruchu i oznakowanie budowy. c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. d) Zgłoszenie i odbiór przez jednostkę UDT rozpoczęcia montażu urządzenia dźwigowego. e) Próby, odbiory częściowy i końcowy oraz rozruch z udziałem wymaganych instytucji, w tym UDT, inwestora i wykonawcy. f) Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. g) Wykonanie zaleceń poodbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego. h) Dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego (DTR) z instrukcjami obsługi, konserwacji i eksploatacji. i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami, itp., w tym dokumentacja UDT. j) Przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych maszyn i urządzeń. k) Wywóz materiałów rozbiórkowych na Miejskie Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania. l) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora. m) Remonty i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. n) Wykonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych Instytucji Państwowych oraz inwestora. o) Uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych zezwoleń i uzgodnień wynikających z zakresu prowadzonych robót. p) Po zakończeniu robót, do usunięcia wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się użytkowania. q) Likwidację placu budowy. r) Wszystkich elementów wyspecyfikowanych i opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane 45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.20.00.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.30.00.00 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.) mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie wykonawca załączy dokumenty określone w pkt 6.1, 6.2 i 6.9 SIWZ. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w szczególności: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na BZP), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością (nie mniej niż 470 tys. zł) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, podając ich wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Na potwierdzenie wykonawca załączy oświadczenia i dokumenty określone w pkt 6.4 SIWZ; Dysponują lub będą dysponować kierownikiem montażu dźwigu osobowego posiadającym aktualne dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego do nadzorowania montażu urządzeń dozorowych, w tym dźwigów osobowych. Na potwierdzenie wykonawca załączy oświadczenia i dokumenty określone w pkt 6.5 - 6.6 SIWZ; W przypadku kiedy wykonawca wskaże w wykazie określonym w pkt 6.5 osoby, będące osobami udostępnionymi przez inne podmioty, w tym przypadku wykonawca na potwierdzenie powyższego załączy zobowiązanie pisemne tego podmiotu określone w pkt 6.7 SIWZ. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w szczególności: Wykonawca posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony na kwotę nie niższą niż 280 tys. zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Na potwierdzenie wykonawca załączy dokument określony w pkt 6.8 SIWZ. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzając oświadczeniem określonym w pkt 6.3 SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 6 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ na zasadzie spełnia, nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy pzp - druk nr 2; 4. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na BZP), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością (nie mniej niż 470 tys. zł) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - druk nr 3; 5. Wykaz osób - kierownik montażu dźwigu osobowego, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności - druk nr 4. 6. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) Aktualne dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego do nadzorowania montażu urządzeń dozorowych, w tym dźwigów osobowych. 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę sumy ubezpieczenia (na dzień złożenia oferty) nie mniejszą niż 280 tys. zł i ważną co najmniej przez cały okres związania z ofertą, z zastrzeżeniem, iż zobowiązanie ubezpieczyciela wynikające z umowy ubezpieczenia nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. W polisie lub dokumencie ubezpieczeniowym musi być widoczny jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej - w innym przypadku należy do dokumentu ubezpieczeniowego dołączyć ogólne warunki umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku oferty składanej przez producentów dźwigów osobowych dodatkowo uprawnienie nadane przez UDT do wytwarzania urządzeń dozorowych, w tym dźwigów osobowych zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarczy II piętro, pokój nr 30.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarczy II piętro, pokój nr 30.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz ze środków z Budżetu Państwa.

oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSIWZ PN Plac Wolności 1 (240,50KB)

DOCZałączniki do SIWZ (157,00KB)

DOCProjekt umowy PN Plac Wolności 1 (203,50KB)

JPEGZT1 - Plac Wolności (96,66KB)

PDFOpis techniczny (779,04KB)

PDFEkspertyza techniczna (1,14MB)

PDFInf. o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (214,59KB)

PDFInwentaryzacja rzut piwnic, parteru (1,10MB)

PDFInwentaryzacja rzut poddasza, dachu (748,37KB)

PDFInwentaryzacja rzut I piętra i II piętra (974,89KB)

PDFInwentaryzacja przekroje (803,56KB)

PDFInwentaryzacja elewacje (725,72KB)

PDFRzut piwnic I1 (825,90KB)

PDFRzut parteru I2 (953,87KB)

PDFRzut II pietra I4 (719,84KB)

PDFRzut I pietra I3 (692,69KB)

PDFRozwinięcie isnt. c.o. I5 (2,39MB)

PDFRozwinięcie isnt. wod-kan I6 (1,24MB)

PDFSpecyfikacje Techniczne Intalacyjne (209,85KB)

PDFTablica TP2 E15 (427,17KB)

PDFTablica TP1 E13 (437,73KB)

PDFTablica TKP2 E16 (399,75KB)

PDFTablica TKP1 E14 (402,52KB)

PDFElektryka rzut parteru rys. E4 (717,76KB)

PDFElektryka rys. E1-E3 (1,57MB)

PDFRzut poddasza E10 (499,49KB)

PDFRzut piwnicy E9 (519,98KB)

PDFRzut 2 piętra E8 (794,88KB)

PDFRzut 2 piętra E7 (710,25KB)

PDFRzut piętra E6 (772,21KB)

PDFRzut piętra E5 (700,67KB)

PDFTablica TPP E17 (406,02KB)

PDFrzut dachu E18 (443,71KB)

PDFoddymianie E11 (427,82KB)

PDFOST Elektryka (195,34KB)

PDFSST 01 Elektryka (55,51KB)

PDFSST 02 Elektryka (80,66KB)

PDFSST 03 Elektryka (97,50KB)

PDFSpecyfikacje OST (1,15MB)

PDFKonstrukcja K3 (478,38KB)

PDFKonstrukcja K2 (235,46KB)

PDFKonstrukcja K1 (545,38KB)

PDFZestawienie stolarki A10 (808,19KB)

PDFWyburzenia A14 (306,42KB)

PDFWyburzenia A13 (321,38KB)

PDFWyburzenia A12 (364,45KB)

PDFWyburzenia A11 (348,09KB)

PDFRzut piwnic A3 (900,41KB)

PDFRzut parteru A4 (1,07MB)

PDFRzut II piętra A6 (1,08MB)

PDFRzut I piętra A5 (1,05MB)

PDFRzut dachu A7 (547,97KB)

PDFPrzekroje A8, A9 (2,08MB)

PDFElewacje A1, A2 (931,04KB)

PDFPrzedmiar robót (71,33KB)

Wyjaśnienia:

DOCWyjaśnienia (137,00KB)

DOCWyjaśnienia (141,50KB)

DOCWyjaśnienia (134,00KB)

PDFTablica TG E1 (493,82KB)

PDFrzut parteru E3 (643,70KB)DOCInformacja (144,50KB)

×

Zapisz się do newslettera